Midtre Gauldal kommune vil regulere store areal dyrkajord på vår eiendom Nordgarden Hov i Soknedalen. Reguleringsforslaget innebærer at det blant anna skal bygges fotballstadion, klubbhus og parkeringsplass i tilknytning til banen. Alt dette skal legges på god jord som i dag brukes til grasproduksjon. Opprinnelig planla kommunen og Sokna idrettslag at det skulle bygges fotballhall og fotballbane på idrettslagets eiendom på Hovsmoen. Kommunen krevde ved behandling av reguleringsplanen at det måtte bygges gang- og sykkelveg fra Soknedal skole til Hovsmoen Stadion, noe som ville legge beslag på 2,6 dekar fulldyrka jord. Sokna idrettslag konkluderte da med at prosjektet ble for kostbart, og reguleringsarbeidet stoppa opp.

Neste trekk ble å regulere areal øst for Soknedal skole til areal for fotballhall, fotballbane, klubbhus og parkeringsplass. Hallen ble etter hvert tatt ut av planen. Prosjektet vil likevel kreve betydelige grave- og sprengningsarbeid da det planlagte arealet har 5 til 6 meter høydeforskjell . Vi kjenner ikke til avtalene som er gjort mellom kommunen og idrettslaget om finansiering, men det må opplagt bli dyrere å bygge her enn på Hovsmoen. Vi innser at det er behov for ny fotballbane i Soknedal, men legging av kunstgras på Sokna idrettslag sin nåværende bane bør kunne dekke behovet. Dette kan gjennomføres på en langt billigere måte og vil neppe utløse krav om gang- og sykkelvei, noe som var årsaken til at planene om fotballstadion og hall ble flytta fra Hovsmoen til Hov. Behovet for klubbhus kan dekkes gjennom rehabilitering og/eller utvidelse av eksisterende bygninger på Hovsmoen. Skolens behov for fotballbane er allerede dekket med den eksisterende banen ved skolen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har i brev 23.03.2022 signalisert at jordvernet skal styrkes og at jordvernet skal bli et overordna hensyn i arealforvaltninga. Dette er signal som kommunen må ta på alvor ved behandling av reguleringsplanen for Hov.