Melhus kommune trenger flere familieboliger for å bidra til aktivitet og engasjement, og benytte eksisterende infrastruktur, i lokalsamfunn, skoler, lag og organisasjoner. Ett av områdene det ligger godt til rette for det, er Lundamo.

I inneværende kommuneplanens arealdel (KPA) er det på Lundamo avsatt tre større boligområder; Varegga, Mosløkkja og Kjellstad.

I samme arealplan er det bestemt at området Kjellstad ikke kan bygges ut før sytti prosent av fortettingspotensialet i eksisterende vedtatte boligområder på Lundamo er utnyttet.

På Mosløkkja er det bygd ut en del boliger, men på Varegga skjer det ingenting (her er det blant annet utfordrende grunnforhold). Når situasjonen er slik, vil det med bestemmelsene i KPA, derfor heller ikke bli bygging på Kjellstad.

Selv om det fremholdes at det finnes områder tilgjengelig for videre boligbygging på Lundamo, blir det i praksis ikke slik, da det i utgangspunktet virker å være urealistisk med videre boligbygging med nevnte bestemmelser og status for områdene.

  • Hva er status for utbygging av disse tre områdene på Lundamo?

  • Anser ordføreren det som realistisk at det i overskuelig fremtid vil bli videre boligbygging på noen av eller alle de nevnte områdene?

mvh Marius Krogstad Aune (H), opposisjonsleder i Melhus