Trønderbladet publiserte 15. juli en reportasje som omhandler det gledelige faktum at det endelig skal bli nye lokaler for ungdomsklubben på Lundamo. Hvordan vi omsider har kommet til dette stadiet i prosessen krever et lite historisk tilbakeblikk.

I forrige kommunestyreperiode ble det fra Melhus Arbeiderparti fremmet en sak som skisserte en løsning på problemene for ungdomsklubben. Den gang var det snakk om å gå til anskaffelse av bankbygget på Lundamo til formålet. Det ble etter rådmannens anbefaling ikke realiteten, men i stedet ble det gjort et annet vedtak i kommunestyret i sak 74/19 24/9-2019. Dette lød: «1. Rådmannen utarbeider tiltak for tilbygg og ombygging av Lundamo ungdomsskole og legger tiltakene som uprioriterte tiltak inn i sak om økonomi-og handlingsplan 2020 –2023. 2. Kommunestyret prioriterer i behandlingen av sak om økonomi- og handlingsplan 2020 –2023 om hvilket tiltak som skal utføres og finansiering av dette. 3. Ungdomsrådet involveres i behandlingen»

Etter dette vedtaket ble det en ny posisjon i Melhus kommune, og dessverre ble det i forbindelse med behandling av budsjett 2020 ikke gjort en prioritering av dette arbeidet.

I behandling av budsjett 2021-2024, 15/12-2020, ble det i stedet fra SPs Ola Solberg fremmet et verbalforslag som i realiteten gjentok bestillingen rådmannen allerede har fått året før:

«Rådmannen bes utrede nye lokaler for fritidsklubb i tilknytning til Lundamo ungdomsskole på nytt. Først og fremst i forbindelse med skolebygget, og se på muligheten for å kombinere dette med påbygg av spesialrom. Lokalene for fritidsklubben bør også kunne benyttes av skolen til ulike formål på dagtid. Ansatte ved Lundamo U, elevrådet på Lundamo U og Ungdomsrådet involveres i arbeidet.»

Så når Jorid Jagtøyen i reportasjen hevder å ha fremmet verbalforslag om å få på plass nye lokaler for klubben på Lundamo så stemmer altså ikke det.

Deretter tok det tid før saken ble lagt inn i budsjettene, men i forbindelse med budsjett 2023-2026 ble det funnet rom for, og vedtatt, å gjøre noe med saken. Det er selvfølgelig gledelig at de fleste partier nå synes at det er bra at dette kommer på plass. Det fortjener ungdommen i kommunen vår.

Så når Melhuslista nå står foran skolen og fremhever at det nå blir en realitet så må de gjerne gjøre det, selv om de strengt tatt knapt har rørt saken tidligere. Vi i Melhus Arbeiderparti har derimot god samvittighet overfor ungdommene, for vi vet at vi har gjort det vi kan for at ungdommene får de lokalene de fortjener. Og så gleder vi oss over at det blir ordfører Einar Gimse-Syrstad som får æren av å åpne den nye klubben.

Jørn Ove Moen, lundamosbygg Leder Melhus Arbeiderparti 5. kandidat valget 2023 Anja Sterten, lundamosbygg Gruppeleder Melhus Arbeiderparti Varaordførerkandidat valget 2023