Vi skal ha vekst og utvikling i hele Melhus kommune. Når ny E6 bygges åpnes nye muligheter for tettstedene som til nå har hatt trafikken tvers gjennom. Først ut er Kvål.

Derfor er det selvsagt at Melhus kommunes neste områdeplan skal utarbeides for Kvål. Noe annet vil være underlig.

De neste par årene skal det utarbeides ny kommuneplanens arealdel (KPA). Den vil ta for seg arealbruken i hele Melhus kommune, mens det på mer detaljert nivå utarbeides områdeplaner. Ny KPA vil ta mye tid og ressurser, men parallelt må det jobbes for å gjøre det mulig å få til utvikling av Kvål, et tettsted som nå har hatt stillstand i for mange år.

For Ler ble det vedtatt områdeplan i 2018 og for Melhus sentrum i 2019, mens den for Brekkåsen omsider vedtas i år. Blant områdene som da gjenstår er Kvål, Lundamo og Løvset.

For Lundamo legger fortsatt E6 begrensninger på hva som er mulig. Høyre har jobbet for å få til utbygging i Lundamo sentrum, men det er det nå blitt foreløpig nei til. De nye, store mulighetene for Lundamo kommer når E6 er flyttet. Det gleder jeg meg til, og veien må raskt på plass, men den ligger ikke an til å stå ferdig i inneværende kommunestyreperiode.

For Løvset er mye av potensialet for utbygging allerede regulert, og Høyre mener det nå er viktig å få gjort ferdig det som alt er i gang før det settes i gang ny planlegging her.

For Kvål er én av utfordringene løst: E6 er flyttet. Det gjenstår fortsatt utfordringer med grunnforholdene. Nye grunnundersøkelser pågår i disse dager. De vil bidra til å kunne legge til rette for nødvendig infrastruktur som gjør vekst og utvikling på Kvål mulig.

For ny utbygging på Kvål vil mest skje over marin grense, med de konsekvenser det har i å måtte få bygd infrastruktur som planfri kryssing av jernbanen og gang- og sykkelvei langs Bennavegen. Det må også utarbeides en privat områdeplan for Brannåsen, området på Kvål med potensial for utbygging på rimelig kort sikt. Områdeplaner for Kvål og Brannåsen vil bidra til å gjøre det mulig å realisere den nødvendige infrastrukturen.

Fra Melhus Høyres side er det tydelig: Nå er det områdeplan for Kvål som står for tur.

Skrevet av

Marius Krogstad Aune

Melhus Høyre