Viser til innlegg av Høyres Bjørn Enge i Trønderbladet av 12. januar 2018 - «Hva har du egentlig stemt på, Harald Rognes.»

Kommunestyrets vedtak av 060417 som Bjørn Enge refererer til ble vedtatt mot 12 stemmer, og reduserer antall sykehjemsplasser på Støren fra nå 60 til 54 plasser.

Istedet vil det bli etablert et omsorgstilbud ved Støren bo- og dagsenter som en mellomløsning mellom en brukers opprinnelige bolig og en sykehjemsplass til erstatning for sykehjemsplassene. Det er bare det at all tilgjengelig statistikk tilsier at antall eldre (målgruppe for hjelpebehov av denne type) vil øke sterkt i åra som kommer og Bygdelista mener derfor at vi også trenger Singsås bo- og dagsenter.

Bo- og dagsentrene i kommunen har hatt ganske likt antall brukere, men Singsås bo- og dagsenter er klart billigst å drive: årlig driftsutgift år 2016 ca. 4,7 mill kroner. Soknedal bo- og dagsenter: ca 5.4 mill. kroner og Støren bo- og dagsenter: vel 7,6 mill. kroner.

Bygdelista stemte derfor for budsjettforslag fra Ap/V med tillegg fra Øystein Digre:

«Omstilling av tjenestetilbudet ved Singsås bo- og dagsenter utredes. Tjenesten går som i dag inntil utredningen foreligger og er politisk behandlet.»

Det vedtatte budsjett gir "Pleie og omsorg" ca 1.3 mill kroner mer å rutte med i 2018 enn forslag fra Sp/H/Frp, og dette er tilstrekkelig for å dekke f. eks. nattevakt ved Singsås bo- og dagsenter. Vi er ellers enig med ordfører m/fl. at det er nødvendig å holde igjen på kommunens utgifter, og Bygdelistas eget budsjettforslag som ble nedstemt var et steg i riktig retning både for drift og investeringer.

Som før sagt: I politikken må man gi hvis man skal få noe, og man må holde seg til avtaler, dersom da formålet for Høyre og Senterpartiet ikke kun er å sentralisere eldreomsorgen.