KRONIKK skrevet av Audun Forr, barnehagestyrer, Eid skole og barnehage

Nå er det kanskje på tide å nyansere denne diskusjonen noe, da vi fortsatt ser ut til å diskutere hvorfor det er viktig med menn i barnehagen.

Forskning.no og flere har vist til en forskningsrapport utført av SSB som viser at barn som har gått i barnehager med høy andel menn scorer bedre på språk- og regnetester de tre første årene på skolen. Dette er i og for seg interessante funn, men som forskerne selv sier; det er usikkert om dette er på grunn av at det er menn i barnehagen eller om det er at menn søker seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling forskerne ikke klarer å måle.

Å måle resultater av barns erfaringer og læring i barnehagen er et meget komplekst felt, hvor det er mye som ikke kan måles. Andre forskningsprosjekt peker på at barnehager med høy kvalitet har god effekt for barn videre i utdanningsløpet. Da sies det lite eller ingenting om hvilken kjønnsfordeling det er i personalet.

Når det blir snakk om menn i barnehagen er det ofte enkelte kvaliteter som trekkes fram. Det er gjerne egenskaper som at de er mer deltagende i leken, de herjer mer, de kan være mer spontane med mere. Vi har mange kvinner i barnehagene som innehar akkurat disse egenskapene, men mitt inntrykk er at de får mindre anerkjennelse for det enn sine mannlige kollegaer.

Jeg er overbevist om at både menn og kvinner kan være gode og viktige rollemodeller til ulike barn uavhengig av hvilket kjønn de er. Da er det nettopp mangfoldet som er viktig, det å møte ansatte som kan forstå de ulike barna og som kan tilby et bredt spekter av aktiviteter og samspill.

For meg er det viktig at vi har et personale med høy og variert kompetanse. Når man da skal ansette folk må man ta hensyn både til hva en ser etter hos søkerne og hva personalgruppa trenger av kompetanse. Hvilket kjønn søkeren har blir da en liten del av totalbildet.

Hvis vi i barnehagesektoren klarer å videreutvikle en enda sterkere kultur for at mangfold og forskjellighet i personalet er en ressurs vil det kanskje bli en mer variasjon i søkerne til stillinger i barnehagene også? Da vil vi kunne rekruttere både menn og kvinner med en enda bredere kompetanse som kan se og møte ulike barn på ulike måter.

Idrettsbarnehagen har ikke høy kvalitet på grunn av at de har en høy andel menn. Idrettsbarnehagen har høy kvalitet fordi de har et personale med høy kvalitet og en dyktig leder som får brukt personalets kompetanse. Det samme gjelder for de andre barnehagene i Melhus kommune, de har ikke høy kvalitet til tross for at de har få/ ingen menn. De har høy kvalitet fordi de også har et personale med høy kvalitet og dyktige ledere. Kombinert med at Melhus kommune har god barnehagefaglig kompetanse i oppvekstseksjonen på Rådhuset kan vi få utnyttet, og økt kompetansen, til alle menn og kvinner som jobber i barnehagesektoren i Melhus, og i neste omgang få rekruttert ansatte med et enda større mangfold!