Alle barn og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse. Derfor har mange kommuner innført ordninger med utstyrssentraler hvor det er mulig å låne utstyr til sport og friluftsliv.

En etablering av en slik utstyrssentral i Melhus vil gjøre det enklere for barn og unge til å få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Mange flere arenaer vil kunne åpne seg, bli mer inkluderende, og det vil samtidig bidra til økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter.

Og er du bestemor eller bestefar og får barnebarn på besøk ei helg, vil det være veldig praktisk å kunne låne en sykkel eller et par ski eller skøyter i noen dager. Eller dersom skolen skal ha ski- eller skøytedag så kan du unngå å kjøpe dyrt utstyr til slike sjeldne anledninger.

– En utstyrssentral er samtidig med på å bygge opp under flere av FN sine bærekraftmål som «Å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» og «å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre», mener innleggsforfatteren. Arkivfoto Foto: John Lerli

I tillegg til fordelene med at mange flere får flere muligheter, vil også en slik ordning ha et miljøvennlig perspektiv ved å oppfordre til større gjenbruk av sports- og fritidsutstyr.

En utstyrssentral er samtidig med på å bygge opp under flere av FN sine bærekraftmål som «Å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» og «å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre».

Siden Melhus ikke har en slik utstyrssentral, foreslo vi i en interpellasjon tilbake i mai 2020 følgende:

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede mulighetene for å etablere en utstyrssentral i Melhus kommune og legge denne frem for aktuelle utvalg. Utredningen må synliggjøre mulige driftsformer, organisering, finansiering og lokalisering.

Siden da har rådmannen arbeidet med saken, den har vært behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur flere ganger, og det har blitt gitt styring og støtte for videre behandling av saken til rådmannen og administrasjonen underveis.

Det har blant annet resultert i at kommunen i 2021 fikk et treårig tilskudd på 850.000 av BUFDIR for å opprette en slik utstyrssentral. Men siden da har disse midlene stått i bundet fond i påvente av oppstart, en oppstart som har latt vente på seg siden det ikke har blitt satt av driftsmidler.

Nå i vår blir Melhus kommune oppfordret til å søke på ytterligere midler til oppstart, denne gang fra Sparebank 1 Midt-Norge, og det inngås samtaler med Kirkens Bymisjon som har erfaring med drift av flere utstyrssentraler. Kort fortalt: Sparebanken har vedtatt et betydelig beløp til oppstart av utstyrssentral i Melhus og det er utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og Kirkens Bymisjon. Denne avtalen innebærer at Kirkens Bymisjon vil ta på seg drift av utstyrssentral i Melhus kommune. Det eneste som manglet var en forpliktelse fra kommunens side om årlig driftstilskudd.

Og derfor er det med stor glede det kan opplyses om at det driftstilskuddet som trengs for å få dette i gang, ja det ble vedtatt fordi Ap, Sp, KrF og SV hadde valgt å prioritere det i sitt budsjett for den kommende fireårsperioden.

Jørn Ove Moen, kommunestyrerepresentant, Melhus Arbeiderparti