- Utsettelse av ny godsterminal betyr at areal på Søberg båndlegges i mange år. Byutviklinga vil stå i stampe, sier fylkestingspolitiker og lokalpolitiker Guro Angell Gimse (H).

Skuffet

Gimse er skuffet over at fagetatene foreslår at ny godsterminal utsettes til sent i planperioden 2018-2029 slik det framgår av forslag til Nasjonal transportplan. Fagetatene la fram sitt forslag på mandag, og der var den nye godsterminalen knapt berørt.

Båndlegging

- Det spøker for en ordentlig godsterminal i Trøndelag. Melhus kan ikke akseptere at areal på Søberg blir båndlagt til 2029. Der må vi få frigjort areal siden Torgård er valgt, sier Gimse.

Gimse ønsker at det utredes om infrastruktur og næringsareal kan etableres i sammenheng med en godsterminal.

Les også: Søberg kan likevel få godsterminal

Regjeringa satte opp tempoet i arbeidet med ny godsterminal i trondheimsregionen, og alle trodde det ville komme en snarlig avgjørelse. Jernbaneverket pekte ut Torgård, og så ble det stans. Først sendte Samferdselsdepartementet utredninga til Jernbaneverket tilbake fordi departementet mente Jernbaneverket ikke hadde forklart godt nok hvorfor Søberg ikke ble valgt foran Torgård når Søberg var et billigere alternativ.

Jernbaneverket la fram en ny versjon, og fikk utredninga i retur igjen fordi Samferdselsdepartementet mente at det var betenkelig at Torgård-alternativet var blitt så mye dyrere enn først antatt. Prosjektleder Raymond Siiri i Jernbaneverket gikk over til en annen bedrift, og statssekretær John Ragnar Aarset (H) som var på Søberg for å se på det alternativet, gikk av som statssekretær.

Les også: jernbanespor fra Ler og bak Vassfjellet

Fra Ler

Gimse mener at forslaget fra regionsjef Roar Mehlum i Norges  Lastebileier-forbund om et jernbanespor fra Ler og fram til Torgård er bedre enn Jernbaneverkets forslag om å bygge en jernbanetunnel fra Melhus til Torgård.

Hun er betenkt over at det skal bygges en sekketerminal på Heggstadmoen, og hun mener at pengene heller burde brukes på en godsterminal.

- Samlasterne er på østsida og Heggstadmoen er på vestsida. Veisystemet er ikke dimensjonert for dette. De 280 millionene som er lagt inn for Heggstadmoen burde heller ha vært lagt i en ny godsterminal,  sier Gimse.

Ifølge fagetatene skal fylkeskommunen betale for veisystemet, men det er Gimse betenkt over siden etterslepet på fylkesveiene er stort og i liten grad foreslås kompensert i Nasjonal transportplan.

foto
Regionsjef Roar Mehlum peker ut retninga for et jernbanespor som tar av fra Ler.