Reduserer tilbudet innen psykisk helse- og rustjeneste i Midtre Gauldal