Gaula Fiskeforvaltning er kjent med og følger debatten både blant fiskere og rettighetshavere, har dialog med myndigheter og mot fagmiljøene. Situasjonen med et lite høstbart overskudd av laks i Gaula er alvorlig, og noe vi i grunneierorganisasjonene tar på alvor. Diskusjonen, spesielt i media og blant enkelte fiskere går høyt.

La oss benytte anledning til å understreke følgende:

1. Gaula Fiskeforvaltning har som mål at Gaula skal tilby fiske både til de som liker å høste laks og de som foretrekker å sette ut laks – vi er godt kjent med at det finnes grupper av fiskere som har ulike syn på dette. Et fiske basert på 100 % fang og slipp er ikke og har aldri vært intensjonen til Gaula Fiskeforvaltning. Høsting av laks må imidlertid være bærekraftig. Og hovedutfordringen nå er at det høstbare overskuddet blir bare mindre og mindre. Som et eksempel så hadde Gaula i 2013 et høstbart overskudd på 12 %.

Regelbrudd

Et attraktivt fiske for alle grupper av fiskere med kvoter som tilpasses oppgangen og innsiget er det som er målet. Det er viktig for oss å poengtere at all gjenutsetting skal skje iht gjeldende regelverk. Mye av grunnlaget i gjenutsettingsdebatten er tuftet på regelbrudd, noe som gir et feil bilde av den reelle situasjonen. Mattilsynet er klare på at fiskeren har ansvaret for at regelverket rundt gjenutsetting blir fulgt.

Fiske for alle

2. Videre ønsker vi å tilby fiske til alle grupper av sportsfiskere, så lenge de følger de regler som er vedtatt - også de som ikke fisker med flue. Det er overhodet ingen vedtatt politikk i Gaula Fiskeforvaltning om å utestenge de som fisker med sluk eller mark. Gaula er et stort og variert vassdrag med ulike fiskeplasser der det bør være plass til alle grupper av fiskere. Dersom det innføres begrensninger i slikt fiske, er det fordi vi anser at forholdene er slik at fiske med tung redskap gir for stor sannsynlighet for krøking eller øker muligheten for skade på fisk som muligens må settes ut.

Spesielt år

3. Årets utfordringer er spesielle siden det først etter sesongstart ble kjent at det var et lite høstbart overskudd og behov for ytterligere reguleringer. Hensynet til laksen går først, men etter vårt syn har det også vært viktig å skjele til rettighetshavere, turistbedrifter og de mange fiskere som tross alt gleder seg til årets laksefiske når strengere regler måtte innføres midtveis i sesongen.

Kunnskap om overlevelse

4. Vi registrerer at det spekuleres og påstås mye hva gjelder laksens skjebne etter gjenutsetting.  Her viser vi til den kunnskapen som foreligger og de forsøk som NINA de siste årene har gjort i blant annet Gaula. Denne kunnskapen tilsier at de aller fleste lakser som gjenutsettes, også i relativt varmt vann, greier seg fint og deltar i gytinga.

Gaula Fiskeforvaltning bidrar til å spre informasjon og kunnskap om korrekt gjenutsetting og vil fortsette med dette. Gaula Fiskeforvaltning har i dag et tilsynskorps på seks personer som er ute i elva for å kontrollere og informere fiskere. De har også en viktig funksjon i forhold til miljøaspektet. Ureglementær adferd blir rapportert til grunneier, politi eller miljødirektorat avhengig av alvorlighetsgrad. Vi følger samtidig situasjonen fra dag til dag med hensyn til vannføring og vanntemperatur.

Gaula - et lokomotiv

5. Gaula er lokomotivet i reiselivsnæringen i Gauldalen. Derfor er laksen den viktigste ressursen å ivareta for denne næringen i fremtiden. Gaula gir ca 150 mill hvert år som kommer lokalsamfunnet til gode i form av arbeidsplasser, skatteinntekter, handel osv.

Økonomien er derfor viktig, men hensynet til laksen kommer alltid først. Dette er bakgrunnen for de innstramminger som i år er vedtatt. Det er også viktig å ha fiskere og tilsyn i elva i hele sesongen. Fiskerne har en viktig funksjon med tanke på overvåkning av ulovlig fiske, forurensning osv.

6. Gaula Fiskeforvaltning håper på et konstruktivt samarbeid med alle som er opptatt av villaksens skjebne, til beste for både laksen og laksefisket i Gaula. Selv om vi har mange utfordringer, er samarbeid og saklig debatt viktig i den situasjonen vi er oppe i nå. Vi vil også rette en stor takk til vår sekretær som har jobbet godt og ryddig i den ”turbulente” perioden vi nå har vært inne i.

StyretGaula FiskeforvaltningGaula Elveierlag