Snittet for året viser en ledighet på 2,2 prosent i Sør-Trøndelag. I årets siste måned er 1,9 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. I Melhus er 1,8 prosent arbeidsledige i desember, i Midtre Gauldal er tallet 1,9 prosent. I begge kommuner er det en nedgang i ledigheten siden november.

Arbeidsmarkedet i 2017 har vært svært godt i fylket. Ved inngangen til det nye året står begge trøndelagsfylkene med historisk gode ledighetstall.

– Mange arbeidsgivere opplever problemer med å skaffe tilstrekkelig kompetanse. Samtidig står mange utenfor arbeidsmarkedet. Arbeidet med å utligne denne ubalansen blir viktig i det nye trøndelagsfylket. Her må Nav og næringslivet samarbeide, sier konstituert fylkesdirektør Arve Winsnes i Nav Sør-Trøndelag, i en pressemelding.

Færre ungdomsledige

I aldersgruppen under 30 år har ledigheten gått ned med 20 prosent det siste året. Spesielt stor har nedgangen vært for de mellom 20 og 24 år, her er det 30 prosent færre ledige.

– Den generelle oppgangen på arbeidsmarkedet har gitt stort utslag på ungdomsledigheten. Samtidig har Navs ungdomssatsing gjennom arbeidstrening og kurs hatt god effekt. Vårt mål er å få ungdommen i utdanning eller jobb innen kort tid, og alle skal få et tilbud innen åtte uker, sier Winsnes.

I tillegg til synkende ungdomsledighet er det også en nedgang i andelen som har vært uten jobb mer enn seks måneder.

Mest ned for ingeniør og ikt-fag

For to år siden var det rundt 450 ledige innenfor denne yrkesgruppen, sterkt påvirket av nedgangen i oljenæringen. Antallet holdt seg relativt stabilt gjennom hele 2016 og begynte å falle i 2017. Ved utgangen av 2017 er antallet ledige nede i 270 personer, en nedgang på 40 prosent siden utgangen av 2015. Også innenfor industri, samt bygg og anlegg synker ledigheten i 2017. Den eneste yrkesgruppen som har hatt en økning i ledigheten er akademiske yrker, men her er det snakk om relativt få personer.

To kommuner med økt ledighet

Kun Snillfjord og Roan har økning i ledigheten i årets siste måned. Ledigheten er likevel svært lav i begge disse kommunene. Osen har fortsatt lavest ledighet i fylket med 0,4 prosent. I tillegg har også Hemne og Rennebu under én prosent helt ledige. Av fylkets 25 kommuner har 19 en ledighet under to prosent. Den høyeste ledigheten finner vi i Hitra kommune med 2,4 prosent, fulgt av Meldal med 2,3 prosent. Størst nedgang i ledigheten har Hemne. Her har ledigheten gått ned med 30 personer i 2017. I tillegg har Agdenes og Rissa en betydelig ledighetsnedgang. Trondheim har to prosent av arbeidsstyrken uten arbeid, det tilsvarer 2.106 personer. Ledighet har gått ned med 315 personer siden utgangen av 2016.