Sist søndag hadde Statens naturoppsyn på nytt kontroll av snøscooterkjøringa i Flåmarka og ved Håen på Lundamo, og oppdaget flere forhold.

Forsvant

Det ene var at flere var innom parkeringsplassen ved Fremo leir med bil og snøscooter på hengeren, og at de snudde da de oppdaget at Statens naturoppsyn var der. Det forteller seniorrådgiver Erik Ydse.

– Om de valgte å la være fordi vi var der vet vi ikke, men det er grunn til å opplyse om at vår kontroll ikke er nevneverdig belastende for den som lovlig kjører i utmark, forklarer Ydse.

Under den forrige kontrollen ble fem anmeldt, og det ble konstatert i alt 14 avvik der det også ble utstedt ett gebyr på 4000 kroner. Statens naturoppsyn mener det er ville tilstander i deler av Melhus når det gjelder snøscooterkjøring. Flere tusen har lest Trønderbladets omtale av snøscooterkontrollen, og det har vært en livlig debatt på Trønderbladets Facebook-side.

– Det er også grunn til å understreke at oppsynet driver rutinemessig kontroll med lovlig virksomhet. Med kontroll menes undersøkelse av om regelverk overholdes. Forvaltningsmessig kontroll er ikke avhengig av noe konkret mistankegrunnlag, men kan skje rutinemessig for å undersøke om aktivitet skjer i henhold til de regler som gjelder. Kontroll kan også foretas i forebyggende øyemed, opplyser Ydse.

Les også: Tok flere for ulovlig snøscooterkjøring

Veldig stille

Det andre forholdet naturoppsynet oppdaget på søndag var dette:

– Det var veldig stille i Flåmarka og Håen. tre ble kontrollert og to små avvik påpekt – begge så små at muntlig påpeking av plikt til å sette seg inn i regelverket var tilstrekkelig. Men selv om det var stille i området, viste spor i snøen at mange hadde kjørt utenfor trasé som man er pliktig til å følge jevnfør tillatelsene kommunen har gitt. Eksempelvis kan det stå at Lundadalsvegen skal følges ved transport ved Håen – kjøring over Håen er da ikke tillatt. Brudd på vilkår i tillatelsene kan føre til at forvaltningsmyndigheten, i dette tilfellet kommunen, trekker tillatelsen tilbake. Det er derfor viktig at de som kjører med hjemmel i tillatelse leser vilkårene nøye og følger disse, forteller Ydse.

Flere av dem som har kommet med kommentarer om snøscooterkontroll, mener det ikke er så farlig å kjøre med snøscooter fordi sporene forsvinner om våren.

– For at skogen og fjellet skal være mest mulig fri for støy og forstyrrelser, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader. Når folk blir i stand til å ta seg langt inn i urørte områder, kan det få konsekvenser for vinterbeite til blant annet rein, rådyr og elg. Hovedregelen i motorferdselsloven er at motorferdsel i utmark er forbudt. Det gjelder med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven eller at det er gitt særskilt tillatelse, uttaler Ydse.

Sist fredag hadde oppsynet kontroll i Holtålen og Selbu, og den avdekket lite aktivitet og få spor med unntak av snøscooterløypene i Selbu.

Derimot oppdaget naturoppsynet to ulovlige feller som naturoppsynet tror var beregnet på mår. Dette er anmeldt, opplyser Ydse.