Statens vegvesen avholdt nylig grunneiermøter og åpne kontordager med berørte grunneiere.

I den forbindelse ble det laget en videopresentasjon som baserer seg på kommuneplanens vedtatte alternativ 2a, med visse justeringer som følge av arbeidet med optimalisering av linja.

Viser terrenginngrepene

– Videoen viser til en viss grad omfanget av terrenginngrepene, men få detaljer er foreløpig lagt inn, sier planprosjektleder Magnhild Rømyhr i Statens vegvesen.

– Ytterligere justering av veglinja, avbøtende tiltak, støyskjerming, murer, sideveger, avkjørsler og liknende vil bli lagt inn i planene etter hvert. Vi er tidlig i planprosessen og det er viktig å presisere at videoen som nå legges fram på ingen måte er det endelige planforslaget, men kun en foreløpig skisse slik den foreligger per i dag.

Nytt kryss på Skjerdingstad

Statens vegvesen melder at de har fått mange og konstruktive innspill til planarbeidet gjennom grunneiermøtene som er gjennomført.

– I tillegg har vi mottatt en rekke skriftlige innspill i forbindelse med varsel om planoppstart og høring av planprogrammet. Disse innspillene vil vi nå ta med oss i det videre detaljeringsarbeidet, sier Rømyhr.

Videoen viser nytt kryss på Skjerdingstad. Det er per i dag ikke avklart hvor krysset blir liggende eller hvordan det blir seende ut. Arbeidet må koordineres med kommunens planer for Hofstad leir og en eventuell plassering av framtidig godsterminal på Søberg.

Endelig forslag til reguleringsplan planlegges lagt ut på høring rundt årsskiftet 2015/2016. En ny video vil bli produsert da.

Kilde: Statens vegvesen