Det midlertidige byggeforbudet i Melhus sentrum ble brukt som argument av formannskapet for å få stoppet ønsket til Halfdan Stendahl og Astrid Sæther om å få fradelt 11 dekar ved Løvsetvegen i Melhus sentrum. Ifølge Fylkesmannen var det helt feil, og har opphevet vedtaket kommunestyret gjorde i fjor. Brevet fra Fylkesmannen er lagt ved papirene til tirsdagens formannskapsmøte.

Åtte dager før

6. mars i fjor, noe som var åtte dager før det midlertidige byggeforbudet ble vedtatt av Melhus kommunestyre, sendte Halfdan Stendahl og Astrid Sæther søknad om deling av 11 dekar fra deres eiendom i Melhus sentrum. De har tidligere skissert at de ønsker å legge ut et område med boliger og barnehage, og de har skissert at boligene kan legges langs Løvsetvegen og Søreggenvegen. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til offentlig eller privat tjenesteyting.

20. mars avviste politikerne søknaden fra Stendahl og Sæther, og begrunnet det med vedtaket om bygge- og deleforbud i to år framover eller til det foreligger en områdeplan for Melhus sentrum. Områdeplanen er ennå ikke ferdig. Stendahl og Sæther klaget, og klagen ble avvist av politikerne. At det står en anleggsrigg på området som følge av byggeaktivitet på nabotomta, mente politikerne ikke hadde noen betydning.

Snarest mulig

I brevet skriver Fylkesmannen at kommunen skal snarest mulig behandle søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven om søknaden er komplett.

Kommunen kan utsette behandling av søknader dersom kommunen mener at det er behov for en ny plan for området, men kan ifølge Fylkesmannen ikke avslå en søknad med begrunnelsen at det er et midlertidig byggeforbud.

Fylkesmannen mener at kommunen i stedet for å avvise søknaden, heller kunne ha gitt beskjed om at behandlinga av søknaden måtte vente til byggeforbudet var blitt opphevet.