Under et åpent møte Nye Veier og Melhus kommune arrangerte i høst, spurte Geir Moholdt om Nye Veier kunne ta kontakt med fylkesmannen for å gå gehør for at E6 skal legges på østsida i stedet for på vestsida av Kvål. Det sa prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier seg villig til, og utbyggingssjef Lars Bjørgård forteller at Nye Veier har vært i samtaler med fylkesmannen.

Har spurt

– Vi har hatt møte med fylkesmannen, og fylkesmannen står på sitt. De har ikke endret syn. Vi ser ingen realisme i å flytte traseen, sier Bjørgård.

Melhus kommunestyre er det organet som vedtar veilinja, og kommunestyret vedtok ei veilinje som ikke ble møtt med innsigelser. Store deler av strekninga går den på vestsida av Gaula, og fylkesmannen har vært opptatt av vern av dyrkamark på østsida og hensynet til naturområdet Gammelelva.

Sivilombudsmannen

Valg av vestlinja har møtt sterke protester blant beboere på Kvål, og talsmann Geir Moholdt sier at de ikke har tenkt å gi seg selv om fylkesmannen har sendt ut signaler om at fylkesmannen fastholder at vestlinja er den beste.

– Vi gir ikke opp, og vi mener at fylkesmannen har tatt sin beslutning basert på feilaktig grunnlag. Jeg tror det er en utbredt misforståelse at vi vil flytte hele veilinja over til østsida. Det vi snakker om, er å flytte strekninga mellom Kvål og Ler over til østsida. Så langt har vi ikke fått svar fra fylkesmannen på vår klage. Om vi ikke får medhold, vil vi gå videre til Sivilombudsmannen, sier Moholdt.

Moholdt har merket seg at fylkesmannen ga etter på vern av dyrkamark i Orkdal da Norsk Kylling så seg ut ei fabrikktomt der, og han mener at dersom politikerne hadde gått hardt på, ville fylkesmannen ha gitt etter i Melhus når det gjelder E6-linja.

Uvissheten om når E6 blir bygd og hva som blir den endelige traseen, mener Moholdt er vanskelig for berørte grunneiere. Nye Veier skal for å spare penger, lage nye reguleringsplaner. Det gjelder strekninga Ulsberg-Vindalsliene, Prestteigen-Gylland og Melhus sentrum-Kvål sentrum. Disse blir ifølge utbyggingssjef Lars Bjørgård, ferdig neste år. Når reguleringsplanene kommer, skal kommunestyrene i de berørte kommunene ta stilling til innsparingsforslagene. I tillegg til Lerkrysset, vil Nye Veier korte ned Hokammyrtunnelen, bygge bare ett nytt løp i Størentunnelen og gjøre endring på 26 kilometer lang E6-strekning i Rennebu. Nye Veier har satt som mål å spare inn 3,5 milliarder kroner.

– Kan spare mer

– Magefølelsen min sier at det ikke blir bygging av E6 mellom Kvål og Støren fordi Nye Veier har plassert E6 langt ned på prioriteringslista. Bygging av tunnel og to bruer for å få til vestlinja, er dyrt. Vi har fått bekreftet av Statens vegvesen og Nye Veier at det er mulig å spare fire milliarder kroner om en unngår de to bruene og tunnelen på vestsida, og en slik innsparing er ti ganger mer det Lerkrysset koster, sier Moholdt.