Forslaget kommer fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) og en privat interessent. Ifølge forslaget som er sendt inn av Hans Petter Øien Kvam som leder melhusavdelinga i NiT, kan ideen gi 150-200 dekar areal til næring og boliger samt redusere støy fra terminalen siden den blir innebygget. Kostnaden er anslått til 500-600 millioner kroner.

47 merknader

Jernbaneverket har hatt høringsrunde for den nye godsterminalen. 47 merknader kom inn. Av disse kom 12 fra offentlige myndigheter som kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens vegvesen og andre offentlig eide etater. 9 kom fra næringslivet, og der i blant fra bedrifter og togoperatører. 3 kom fra foreninger, mens 23 kom fra berørte parter som private grunneiere, bedrifter og leietakere. Høringsperioden var fra 22. januar til 1. mars.

Departementet avgjør

I et brev til Melhus kommune datert 22. juni, skriver prosjektleder Raymond Siiri i Jernbaneverket at høringsmerknadene er oversendt til Samferdselsdepartementet. Nå er det opp til departementet å avgjøre hvor den nye godsterminalen skal være, og Siiri opplyser i brevet at Jernbaneverket ikke har fått tilbakemelding om når departementet vil ta sin avgjørelse. Jernbaneverket har utredet både Torgård i Trondheim og Søberg i Melhus på oppdrag fra regjeringa, og har anbefalt Torgård.

Tidligere i sommer var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på et kort besøk i Melhus, og han ville ikke overfor Trønderbladet peke ut hvor han mener godsterminalen skal legges. Det han sa da var at han ikke er så opptatt av kommunegrenser, og at han vil ha godsterminalen ut av Trondheim sentrum fordi byarealer er dyre. Kostnaden på en godsterminal vil bety noe for valg av sted, men den skal veies opp mot bruken av landbruksarealer og kostnader på tilførselsveier opplyste statsråden.

Du kan lese mer i lørdagens utgave av Trønderbladet.