Ifølge daglig leder Belinda Skibnes Ramberg skyldtes brannen ved Trondheim Bil-Demontering en bensinlekkasje. En stor dunk med avtappet bensin skal ha veltet.

Les også: Fortsatt under etterforskning

Les også: Bilopphuggeriet har åpnet porten igjen

Sveisearbeid

I et brev fra Arbeidstilsynet til bedriften står det at bilopphuggeriet hadde et tankanlegg hvor fem av åtte modifiserte og ombygde 1200 liters tanker hadde brennbar væske. Tankene stod i stålreoler som de ansatte hadde bygd.

Ifølge Arbeidstilsynets brev ble det utført sveisearbeid på bærebjelkene i reolsystemet for å sette fast tankene. Dette mener Arbeidstilsynet er svært alvorlig.

– Et slikt sveisearbeid kan forringe bæreevnen til bjelken betydelig og i ytterste konsekvens være årsak til at en ulykke inntreffer. At virksomheten igangsetter slike ombygginger og endringer samt utfører sveisearbeider på reoler viser at virksomheten ikke har verken innhentet kompetanse eller selv har kompetanse til å vurdere de risikomomenter slike endringer kan medføre, skriver Arbeidstilsynet i brevet som har dato 11. januar.

Ikke søkt veiledning

Virksomheten har ifølge Arbeidstilsynet ikke vært i kontakt med tilsynsmyndigheter eller andre offentlige etater for å få veiledning om hvilke krav som tankrommet var omfattet av. Arbeidstilsynet skriver også at de legger til grunn av alle endringer og ombygginger av tankene ble gjort uten at tankprodusent/leverandør var involvert i arbeidet eller når tankene ble stilt opp i tankrommet.

Arbeidstilsynet viser til en forskrift om at ansatte skal være utstyrt med egnet arbeidstøy, laget av et materiale som ikke kan framkalle elektrostatiske utladning som kan antenne eksplosive atmosfærer. I brevet skriver Arbeidstilsynet at det kom fram under et tilsyn i juni at de ansatte stod fritt til selv å velge ut arbeidsklær.

Kjørte truck i rommet

Videre viser Arbeidstilsynet til at det under tilsynet i juni kom fram til at virksomheten benyttet en elektrisk truck og en gasstruck til å kjøre inn i tankrommet. Biler skal ha rygget og kjørt inn i rommet for å fylle fra tank direkte på kjøretøyets bensin/dieseltank, og Arbeidstilsynet fikk oppgitt at det var vederlagsfritt for de ansatte å benytte bensin/diesel fra tanker.

Pålegg

Arbeidstilsynet lister opp en rekke momenter i brevet der Arbeidstilsynet mener det har sviktet som dokumentasjon på at daglig leder har tatt HMS-opplæring, informasjon og opplæring av ansatte, egnet arbeidstøy og internkontroll. I brevet får bedriften flere pålegg med frist til 22. april med å oppfylle dem.

Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg har tidligere meddelt Arbeidstilsynet at hun har tatt kurs, og at hun synes det er tungt at hun ikke blir kreditert for at hun har tatt HMS-opplæring. Ifølge et svarbrev skal daglig leder ha gjennomført HMS-kurs for ledere 4. desember.

Arbeidstilsynet skriver i brevet som de har sendt i januar til bilopphuggeriet at det ikke foreligger dokumentasjon på at kurset er gjennomført. I oktober varslet Arbeidstilsynet at de ville gi pålegg om kurs, og har nå vedtatt pålegg. Fristen for å gjennomgå HMS-opplæring er 22. april ifølge Arbeidstilsynets brev.

Etterforskning

Melhus lensmannskontor er fortsatt i gang med etterforskning av saken, og lensmann Monica Brækken opplyser at lensmannskontoret tar sikte på å sende over saken til påtalemyndigheten i løpet av januar. Brækken sier at det er opp til påtalemyndigheten hva som skjer videre i saken. At saken har tatt tid å etterforske, forklarer hun med dokumentasjonskrav og at flere etater er inne i bildet.

Trønderbladet har forsøkt å få tak i daglig leder Belinda Skibnes Ramberg uten å lykkes.