Den nye geografiske inndelinga i Trøndelag politidistrikt trer i kraft 1. mai neste år, varsler politimester Nils Kristian Moe i et brev til blant annet Melhus.

Gauldal politistasjonsdistrikt

Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu samt Trondheim unntatt sentrum, er innlemmet i Gauldal politistasjonsdistrikt. Dette distriktet får Heimdal som administrasjonssted. Skaun er lagt inn under Orkdal lensmannsdistrikt som får Orkanger som administrasjonssted. Ifølge politimesteren vil kravet om at 90 prosent av innbyggerne har mindre enn 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested, være oppfylt.

Som et ledd i politireformen blir det omstillingsprosess for de ansatte, og denne starter i høst ifølge politimesteren.

Lokalkunnskap

I brevet til kommuner i Trøndelag politidistrikt, skriver politimesteren at tilstedeværelse, lokalkunnskap og bred kontaktflate vil utfordres når det blir færre tjenestesteder. Stortingets justiskomité har kalt reformen for nærpolitireformen, og at denne «skal utvikle et nærpoliti som er lokalt tilstedeværende, har god lokalkunnskap, har en bred kontaktflate med lokalsamfunnet og befolkning, og som vektlegger og balanserer kriminalitetsforebygging, patruljetjeneste, etterforskning og beredskap».

Politimesteren nevner at en svært viktig målsetting er økt beredskap gjennom hverdagen med flere patruljer, og med medarbeidere som har kompetanse til å løse flere oppgaver på stedet. Patruljene skal få større ansvar for rask oppfølging og i størst mulig grad ferdigstillelse av saker og forhold som politiet håndterer. Videre poengterer politimesteren at det store flertall av saker skal etterforskes ved de nye lensmanns-/politistasjonsdistriktene.

Også om ettermiddagen

I tillegg lover politimesteren at lensmanns- og politidistriktene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid minst en dag i uka. Politidistriktet får også tjenestesteder, og ett av disse er på Støren. Politimesteren opplyser i brevet at åpningstidene vil variere noe ut fra behov, men at det skal være faste åpningstider som er kjent for innbyggerne.

Når det gjelder forebygging, skal dette være politiets hovedstrategi og fokuset på forebyggende arbeid skal styrkes i framtida, opplyser politimesteren. Trøndelag politidistrikt ønsker et tettere og mer forpliktende samarbeid med kommunen for å forebygge kriminalitet.

Nylig skrev lensmann Monica Brækken under på samarbeidsavtale med ordfører og rådmann i Melhus, og det ble understreket at samarbeidet med kommunen skal fortsette selv om lensmannskontoret legges ned. Monica Brækken er utnevnt til politikontakt for Melhus, og har stasjonssjefen på Heimdal som sin stedfortreder. Brækken er stedfortreder for lensmann Per Christian Stokke som er utnevnt til politikontakt for Midtre Gauldal.

Politiet har også sivile oppgaver, og hvordan disse skal organiseres, er ifølge politimesteren ikke avklart ennå.

Pass

Hvor folk i framtida skal få utstedt pass er heller ikke avklart. Støren er ett av stedene i dag der en kan få pass, mens Melhus har mistet denne tjenesten.