I en egen brosjyre får laksefiskerne råd om hvordan de kan styrke laksebestanden ved å gjenutsette fisken.

Organisasjonen Norske Lakseelver har gitt ut brosjyren med info og tips om gjenutsetting,

Ikke avlive alle

- Det høstbare overskuddet av laks i elven er mindre enn før. Da må både sportsfiskere og grunneiere bidra til at det høstes mindre, oppfordres det fra Norske Lakseelver:

- I tider hvor lakseressursen blir mindre, har vi alternativer til å avlive all laks som biter på kroken.  Gjenutsetting gjør det mulig å opprettholde fisket, samtidig som høstingen begrenses.

Laks på bordet

Samtidig er det viktig at vi ikke helt fratar fiskere som ønsker det, gleden av å kunne servere selvfanget laks på matbordet.

- Dette er det rom for når elvene bruker kvoter og gjenutsetting i kombinasjon, mener Norske Lakseelver.

 Derfor er det lurt å gjenutsette fisk, mener Norske Lakseelver:

·    Det blir mer fisk igjen i elva som styrker gytebestanden

·    Flere får mulighet til å fiske i elva uten at laksen blir overbeskattet

·    Gjenutsetting kan bidra til å åpne fisket i ei elv som ellers ville vært stengt

·    Gjenutsetting og kvoter kan gi rom for lengre sesong på grunn av lavere beskatning

·    Lengre sesong og flere fiskere bidrar til økt lokal verdiskaping (overnatting, bespisning, matkjøp på nærbutikken, kjøp av fiskeutstyr på sportsbutikken, leie av bil m.m.)

·    Det muliggjør fortsatt fiskekortsalg som igjen sikrer penger til den lokale elveforvaltningen

·    Flere fiskere og lengre sesong gir økt aktivitet i og langs elva, noe som igjen vil bidra til å redusere evt. ulovlig fiske

Gjenutsetting vanlig praksis

Totalt ble 15 % av all laks som ble fanget i fjor gjenutsatt, og hele 25 % av all storlaks over 7 kg. I enkelte elver ligger gjenutsettingsandelen langt høyere: Lakselv 42 % (2013), Ranaelva 81 % (2012), Verdalselva 44 % (2011), Gaula 50 % (2013), Surna 23 % (2013), Årøyelva 31 % (2011) og Stjørdalselva 35 % (2013).

Gjenutsetting brer om seg i norske elver, påpeker Norske Lakseelver: - Det man ser i stadig større grad at utenlandske sportsfiskere, og nordmenn som har fisket i våre ”konkurrentland” har tatt med seg holdningene derfra tilbake norske elver. De kommer til norske elver med helt andre verdier, forventninger og holdninger til fisket enn det som tidligere har vært vanlig.

Mest gjenfangst i Gaula

Norske Lakseelver viser til  at NINA har en pågående studie om gjenutsetting i Otra, Orkla, Verdalselva, Gaula og Lakselva for perioden 2012-2014.

Foreløpige resultater: Totalt ble 234 laks merket i 2012, enten med radiosender eller spagettimerke. Gjenfangstraten av gjenutsatt fisk varierte mellom elvene og var klart høyest i Gaula med 35 %. Det ble i Gaula hovedsakelig merket fisk i juni, og den høye gjenfangstraten kan være et resultat av lang sesong, høyt fisketrykk og lang oppvandringsdistanse og -tid. I Orkla ble 21 % av den gjenutsatte laksen fanget på nytt, mens mellom 9 og 10 % ble gjenfanget i Otra, Verdalselva og Lakselva.

Norske Lakseelver tolker resultatene slik: - De nye studiene antyder altså at i overkant av 10 % av laksen kan fanges to ganger, men at denne andelen trolig øker med fiskepresset (i form at antall fiskere og lengden på elva), hvor lett det er å fange fisken (påvirkes av for eksempel vannføring og sikt), og den enkelte fisks oppholdstid i elva. Mye tyder også på at laksen tåler å bli gjenutsatt i vann med høyere temperaturer enn tidligere antatt.

Det pekes også på at at sår i fiskens munnregion gror svært raskt,. Hvis derimot en eller flere av gjellebuene skades, vil dette føre til en blødning som umiddelbart vil føre til en bløgging og påfølgende død. Disse må ikke settes tilbake, men avlives.

Fakta om villaksen

Bestandsstatus

- fangstene av all atlantisk villaks i verden er redusert med 80 % de siste 30 årene

- i Norge har mengden villaks blitt redusert med over 50

% de siste 25 årene

- 125 av totalt 450 lakseelver er stengt/fredet for alt fiske

Trusler mot villaksen

- lakselus og annen sykdom i oppdrett

- rømt oppdrettsfisk

- lakseparasitten Gyrodactylus salaris

- vassdragsregulering

- forsuring

- bergverksindustri

Viktige forpliktelser

- 1/3 av totalbestanden av atlantisk villaks bruker norske elver som viktige gyteområder

- gjennom både egne stortingsvedtak og internasjonale retningslinjer i the North atlantic salmon conservation organization (NASCO), har vi forpliktet oss til å verne om og styrke den atlantiske villaksen

Kilde: Norske Lakseelver