- Regjeringa har lovt å gi oss svar før jul om godsterminalen, sier Mikal Kvaal (H) som er leder for komite for teknikk og miljø i Melhus.

Sør for Trondheim

En tilleggsanalyse for godsterminal viser at valg av lokalisering sør for Trondheim er riktig. Jernbaneverket anbefalte Torgård på førsteplass og Søberg på andre. I rapporten kommer det fram at Meeggen bør revurderes som alternativ plassering ettersom rapporten fra Dovre Group  Consulting og Transportøkonomisk institutt viser at Meeggen-alternativet er blitt 545 millioner kroner billigere enn Søberg-alternativet.

Meeggen ble tidligere ekskludert av jordvernhensyn, men Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt mener det metodisk sett framstår som tvilsomt å ekskludere Meeggen på dette grunnlaget. Ifølge rapporten bør Meeggen og Søberg i Melhus holdes opp mot Torgård. Ifølge rapporten er Søberg 2,3 milliarder kroner billigere enn Torgård mens Meeggen er 2,9 milliarder kroner rimeligere enn Torgård.

Kvalitessikringa ble igangsatt av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet fordi Torgård-alternativet hadde økt kraftig i kostnader. Opprinnelig stipulerte Jernbaneverket at en godsterminal på Torgård inkluderte havn og kryssingsspor ville koste 3,3 milliarder kroner, mens den siste utredninga viste en kostnad på 6,7 milliarder kroner. Det fikk samferdselsministeren til å reagere.

Båndlegging

Kvaal er for tida i Polen, og han forteller på telefon at han og varaordfører Stine Estenstad (H) hadde et møte med stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) for et par uker siden om godsterminal og E6. De ønsket å ha møtet for å få en avklaring om hvor og når godsterminalen og E6 skal bygges.

Les også: Krevde kvalitetssikring

Årsaken er at arealer båndlegges i påvente av en avklaring om godsterminal og E6.

Les også: Tok opp båndlegging av areal

- Det haster med å få til noe i Melhus. Først og fremst må vi få en avklaring av hvor E6 og godsterminalen kommer, sier Kvaal.

Søberg

Jernbaneverket har pekt ut Søberg som ett av to mulige lokalisering av godsterminal, og dermed kan ikke Melhus kommune bruke arealet til noe annet. Godsterminalen er blant annet foreslått på området der ei bilpresse var, og dette arealet kan politikere tenke seg å bruke til næringsareal siden det ligger så nært Hofstad næringspark.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) krevde kvalitetssikring av kostnadene med godsterminal fordi han mente Torgårdsalternativet var blitt altfor dyrt. I ei pressemelding opplyser han nå at kvalitetssikringa er ferdig og at prosessen mot å ta ei beslutning er ett steg nærmere. Da Jernbaneverket leverte sin konseptutvalgsutredning i 2012 lovte regjeringa en snarlig avgjørelse. I april 2014 gikk Samferdselsdepartementet inn for at nytt logistikknutepunkt skal ligge sør for Trondheim, og Jernbaneverket fikk i oppdrag å utrede Torgård og Søberg.

Ved årsskiftet 2014/2015 leverte Jernbaneverket utredninga, men fikk den i retur fordi Samferdselsdepartementet ville vite mer om Søberg. I januar i fjor kom Jernbaneverkets tilleggsrapport om Torgård, men etter hvert viste det seg at kostnadene for Torgård hadde økt sterkt. Lokalt har det vært sterke protester mot Søberg-alternativet. 2500 underskrifter er samlet inn i protest mot at Søberg kan bli valgt.

Les også:Foreslår godsterminal med boliglokk

Melhus blir berørt uansett hvilket alternativ som velges. Kommer godsterminalen på Søberg, vil det gi store konsekvenser for boligområdet og dyrkamarka like ved. Blir Torgård valgt, skal det bygges en jernbanetunnel fra Melhus til Torgård. En godsterminal på Torgård vil ligge like ved grensa til Melhus.

I kvalitetssikringsrapporten som nå er kommet, kan det se ut til at dagens godsterminal på Brattøra kan ha en levetid til 2030-2040.

foto
Myndighetene ønsker mer gods over på jernbanetransport.