7 av 10 tilstedeværende politikere i Melhus formannskap har sagt ja til å ta imot 52 ekstra flyktninger for å avhjelpe flyktningekrisen i Syria.

- Melhus kommune forutsetter at staten dekker alle ekstrakostnadene kommunen har med å delta i denne nasjonale dugnaden, heter det i vedtaket.

Tidligere har et flertall i komite for liv og lære som ledes av Joralf Rindli (Frp) sagt nei til å øke mottaket av flyktninger. Under formannskapsmøtet fremmet Rindli dette forslaget, og ble nedstemt.

36 millioner

Komiteen bad rådmannen utrede hva det vil koste å bosette 52 ekstra flyktninger, og konklusjonen til rådmannen var at det vil være behov for 36 millioner kroner for å kunne bygge 30 boliger.

Melhus har få ledige boliger og det er lite nybygging, så rådmannen har pekt på at kommunen må sette i gang bygging av boliger på tomter kommunen har til rådighet som i Vollmarka. For raskt å få opp husene, har rådmannen foreslått at det settes opp modulhus.

Rådmannen har også pekt på at det vil være aktuelt med ulike tjenester for å følge opp de nye flyktningene.