– Kommunedelplan for Støren fra 2014 ble fort utdatert. Nå skal den revideres.

Det fortalte kommuneplanlegger Siri Solem, da hun snakket til næringslivet på julefrokost i regi av Næringsforeningen (NiT) på Støren kro og bageri før jul.

Les kommentar: Hvorfor tar alt så lang tid i Melhus?

Næring og E6

Planprogrammet, som er den innledende delen av arbeidet med ny plan, lå ute til høring med frist for å komme med innspill 5. desember.

Store, strukturelle endringer skaper behov for ny kommunedelplan. Støren næringsområde, som etter planen skulle tilby tomt til Norsk Kylling, og så planene om ny E6 som etter sigende skal være ferdig mellom Ulsberg og Melhus i 2027.

– Det kom et sterkt ønske og behov for å se på kommunedelplanen på nytt, sa Solem.

De fikk inn mellom ti og femten innspill til planprogrammet, fra regionale myndigheter og lokalt næringsliv.

Det som er veldig tydelig, er at aksen for fremtidig utvikling i Midtre Gauldal, er aksen mellom Støren og Soknedal.

– Og et lite stykke opp mot Rognes og mot Haukdalen, sa Solem.

Les også: Hver tredje jobber innen landbruket

Mangfoldig sentrum

Forventningen er klar på at Støren blir et mye mer attraktivt bo- og næringssted når ny E6 kommer.

Solem trekker frem det fremtidige Korsen som måten sentrum må bygges på i fremtiden.

– Det bør være et nært samspill mellom ulike funksjoner: Bolig, næring, butikker, kontorer og kafeer.

Tilgjengeligheten bør være god, det vil si gangveier, sykkelstier, busstilgang og bilveier. Og dette med parkeringsplasser da. Solem sier at dette må ses på med litt nye øyne på Støren. Prestteigen, som er det mest sentrale området på hele Støren, domineres av parkeringsplasser. Solem trakk fra Arendal, som valgte å ta vekk alle parkeringsplassene midt i sentrum, og heller lage parker, møteplasser, benker.

– Næringslivet var skeptiske, men så viste det seg at omsetningen til butikkene økte med 50 prosent etter omleggingen, fortalte Solem.

Fortetting er stikkordet. En fremtidsrettet plan har fokus på økt tilrettelegging for gang og sykkel, ikke for privatbilisme, ifølge Solem.

Les også: Vil ha gangvei i Singsås

Boliger til eldre

Boliger må også satses på i sentrumsnære strøk. Eneboliger er den dominerende boligtypen i Midtre Gauldal, men fra 2008 har andelen boligblokker eller leiligheter økt med hele 78 prosent.

– Vi vet vi får en høy andel eldre på 80 pluss, og den bølgen starter i 2020. VI vil få dobbelt så mange eldre som nå framover. Og de vil gjerne bo hjemme, men da må det være rett type boliger på riktig sted for dem, sa Solem.

Ensomhet regnes som den største folkesykdommen i landet. Et viktig folkehelsetiltak er å skape møteplasser, og her er det altså stort potensial for bedring.

Trenden nå er at skoler og barnehager skal bygges i sentrum. Tidligere gikk utviklingen i retning av at man trakk skolene og barnehagene mer ut av sentrum, men dette har nå snudd. På Støren skal de i 2018 starte byggingen av ny barnehage i Soknes leir, som skal stå klar i 2019.

Solem sa under frokostmøtet at de ønsker innspill fra næringslivet og privatpersoner i arbeidet med den nye kommunedelplanen. Et optimistisk anslag er at de kan få til førstegangs behandling av planforslaget i mars.

– Men det tar som regel lengre tid, sa Solem.