Får innspill til sammensetningen av Singsås fjellstyre

- Jeg vil bemerke at sammensetningen av Singsås fjellstyre etter min oppfatning ikke oppfyller kravet til sammensetning slik det framkommer av bestemmelsene i Fjelloven, skriver Ingar Gravrok til Midtre Gauldal kommune.

Leif Kristian Bordal er leder i valgutvalget i Midtre Gauldal kommune. Han forteller at utvalget skal se på innspillet fra Ingar Gravrok.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Nyheter

Gravrok viser til nevnte bestemmelse i Fjelloven: «Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte i fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer vert valde blant dei som har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar.»