60 prosent benytter seg av den, men nå vil stadig flere partier avskaffe denne støtten til barnefamiliene.

Vi ser kontantstøtten utfordres fra ulikt hold. Støtten skal være årsak til både kvinnediskriminering, fattigdom og mangel på integrering.

Undersøkelser viser at stadig flere menn er hjemme med kontantstøtten (ca 20 prosent), til tross for at de rødgrønne kuttet støtten til toåringene i likestillingens navn. De som velger å være hjemme med ettåringen, får langt mindre offentlig støtte sammenlignet med det subsidieringen av en barnehageplass koster.

Kontantstøtten har fattig-domsprofil. Departementet gjorde selv undersøkelser som viser at det er de med lavest lønn som tar imot kontantstøtten.

De med best økonomi utnytter alle årene med barnehagestøtte. Innvandrerfamilier dominerer som gruppe i fattigdomsstatistikken, og de skal altså ikke lenger kunne motta kontantstøtte fordi de «ikke blir inte-grert». Et år ekstra med tettere foreldrekontakt skal altså hindre en integrering! Skal du bli integrert, så bør du ideélt sett sende barnet bort fra foreldrene og ut i barnehagen hurtigst mulig.

KrF mener absolutt at en god barnehage er en viktig integreringsarena, og barn bør ha fått muligheten til å gå i barnehage før skolealder for å få den sosiale og språklige treningen en god barnehage gir. Det må likevel understrekes at kontantstøtten opphører når barnet er to år, og at barna det her er snakk om er ett - to åringer, ikke tre, fire eller fem åringer!

Barnefamiliene kan støttes på ulike måter. Kontantstøtten har fungert godt for veldig mange! Opptil 60 prosent av småbarnsfamiliene benytter seg av kontantstøtten i kortere eller lengre perioder, og får med det mer tid med barnet, større valgfrihet og økonomisk støtte i en presset situasjon.

KrF mener foreldre er i stand til å ta gode valg for sine barn og familien. KrF vil legge til rette for å ivareta den ressursen familiene representerer. Undersøkelser viser at KrF er det parti som har størst troverdighet i familiepolitikken. En støtte til KrF er en støtte til familiene generelt og barnet spesielt.

Anna Lina M. Holm, kommunestyrerepresentant i Melhus kommune og 4. plass til Stortinget for Sør-Trøndelag KrF

Anna Lina Mørreaunet Holm Foto: Gunn Heidi Nakrem