Tirsdag 6. februar legger formannskapet i Melhus kommune etter all sannsynlighet Detaljreguleringsplan for E6 Gyllan- Kvål ut til offentlig ettersyn på nytt og sender den på høring. Målet er at reguleringsplanen sluttbehandles og vedtas før sommeren. Som politikere og kommune skal vi gjøre jobben slik at dette lar seg gjøre, og at det dermed ikke ligger noen hindringer for hurtig byggestart av ny E6.

Men dessverre har Nye Veier allerede gitt signaler om at ny E6 gjennom Gauldalen ikke vil bli påstartet, og kanskje ikke før etter 2030! Sist Nye Veier kom med signaler var i april 2023, og da var det snakk om oppstart tidligst i 2027. Nå er altså oppstarten på under et år forskjøvet med minst tre år! Hverken oppstart i 2027 eller i 2030 er en realitet vi kan akseptere!

Som lokalsamfunn har vi allerede levd i usikkerhet altfor lenge. Det har vært krevende å være innbyggere og lokalpolitikere og samtidig leve med denne uforutsigbarheten og stadige endringer i planer. Dette er i tillegg en svært ulykkesutsatt strekning og det fremstår derfor uforståelig at den ikke får prioritet.

Dødsulykka i juni 2023 skjedde i overgangen mellom nye og gammel E6 på Kvål. Foto: Erik Eikebrokk Foto: Erik Eikebrokk / TB

Helt siden 2012 har politikerne gjort en rekke vedtak som omhandler planleggingen av ny E6. Regulering med veilinje ble vedtatt i 2012 og prosjektet ble lagt inn og prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023, dvs med sluttføring senest i 2023. Nå vet vi at slik ble det ikke.

Ved Kåsa på Kvål vil E6 igjen krysse Gaula. Denne brua vil få søyler ute i elva, mens Røskaftbrua på Lundamo er tegnet uten søyler. T.v. planprosessleder Jan Olav Sivertsen fra Nye Veier. Bildet er tatt under et folkemøte i mai 2023. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Prosjektet ble tatt ut av NTP og lagt inn i Nye Veier sin opprinnelige portefølje av prosjekter allerede ved etableringen av Nye Veier i 2015. Siden da har veien til ny vei blitt bare lengre og lengre (til tross for at representanter for daværende regjering mente at ferdigstillelse i 2023 var altfor sent.) Stadige krav om kostnadsbesparelser og optimalisering av prosjektet har blitt sendt til politisk behandling, hver gang med en uttalelse om at det må til for at prosjektet skal bli prioritert. Og HVER gang har vi gjort vedtakene med tro og håp om at nå skal det bli ny vei. Og HVER gang har prosjektet blitt skjøvet ut i tid.

Nye Veier hevder de mangler likviditet, dvs at det ikke er nok penger til alle prosjektene i porteføljen. Det kan godt være at det er for lite penger til alle prosjektene, og det kommer av i hovedsak to forhold: Den forrige regjeringen løftet flere og flere prosjekter over til Nye Veier etter opprettelsen av Nye Veier uten at de fylte på kontoen til Nye Veier tilsvarende. Og samtidig ble det gitt føringer om at anbudene som skulle ut i markedet skulle være store, slik at de skulle skape interesse i Europa og derigjennom gjøre prosjektene billigere(!). Nå vet vi resultatet av dette, og med utbyggingen mellom Trondheim og Stjørdal som et skrekkeksempel. Kontrakten med det utenlandske selskapet måtte heves, med det resultatet at prosjektet blir opp mot 400 millioner dyrere enn forutsatt, samt ytterligere forsinket. Det har også vært hevdet at prisveksten har gjort prosjektene dyrere, men faktum er at regjeringen har gitt Nye Veier i statsbudsjettet full kompensasjon for lønns- og prisvekst.

Vi var i denne uken i møte med Samferdselsdepartementet for å høre om hva det er som gjør at Nye Veier ikke makter å starte opp med E6-utbyggingen gjennom Melhus. Og Samferdselsdepartementet er tydelig på at det er ingen grunner til at Nye Veier ikke kan prioritere ny E6 gjennom Gauldalen umiddelbart etter at detaljreguleringen blir vedtatt. Tvert imot er det mange grunner til å gjøre akkurat det:

- E6 Melhus - Ulsberg var en del av den opprinnelige porteføljen til Nye Veier. - Nye Veier har inngått helhetlig utbyggingsavtale med staten for strekningen. - Nye Veier har pengene – priskompensasjon er gitt. - Bompengeproposisjon for strekningen er vedtatt, i motsetning til mange av de andre prosjektene hos Nye Veier.

Ved endelig vedtak av Detaljreguleringsplan for E6 Gyllan- Kvål i kommunestyret nå før sommeren, da har vi som politikere og kommune gjort jobben vår. Da er det Nye Veier sin tur til å gjøre sin, nemlig uten opphold å starte byggingen!

Einar Gimse-Syrstad, ordfører i Melhus, Melhus Arbeiderparti Anja Sterten, gruppeleder Melhus Arbeiderparti Jørn Ove Moen, leder Melhus Arbeiderparti