Trønderbladet skriver onsdag 13. mars om en trebarnsfar som reagerer på den voldsomme økningen i kommunale avgifter i Melhus.

Det har vi i Melhus Arbeiderparti også vært bekymret for lenge. Melhus kommune har allerede tatt store, nødvendige investeringer på vann og avløpsfeltet – i motsetning til mange andre kommuner vi kan sammenligne oss med. Derfor har vi høyere gebyrer enn våre nabokommuner, men de vil stå overfor like store eller større investeringskostnader i de kommende årene. Det blir da en fattig trøst at de vil komme etter oss i avgiftsnivå.

Avgiftene til vann og avløp settes etter selvkostprinsippet, dvs at kostnadene på feltet blir belastet innbyggerne direkte. Derfor får også renteøkninger stor effekt, når Melhus har investert mye over flere år. Og fortsatt har vi enorme investeringer foran oss, for å nå nasjonale mål om 100 prosent godkjente anlegg.

Det er svært bekymringsfullt at vi nå ser økninger på 20-30 prosent i gebyrene kun for ett år, og det ventes også videre økninger i gebyrene i årene som kommer. Med høye renter, dyr strøm, og høye matvarepriser, gir økte kommunale gebyrer en ekstra stor belastning for mange, i en allerede tøff økonomisk situasjon.

– Melhus Arbeiderparti har vært bekymret for vann og avløpsgebyrene i flere år, skriver de i innlegget. Her ser vi boliger i Melhus sentrum. Foto: Foto: / TB

Vi i Arbeiderpartiet har foreslått at kommunale avgifter skal faktureres oftere enn 2 ganger årlig. Dette vil selvsagt ikke ha noe å si for det totale beløpet, men vil kanskje hjelpe noen likviditetsmessig.

Melhus Arbeiderparti har vært bekymret for vann og avløpsgebyrene i flere år, og i 2022 ba vi om at administrasjonen skulle legge frem en plan for hvilke grep og tiltak Melhus kommune kan ta for å redusere avgiftsøkningene på vann og avløp – uten at dette fikk gjennomslag den gang.

I mai vil utvalg for teknikk og miljø, og deretter kommunestyret, få fremlagt hovedplan for vann og avløp – som vil si mer om hvilke investeringer vi står ovenfor, men allerede nå vet vi, at med dagens rentenivå, og selv uten store investeringer, ligger det an til høye gebyrer på området også i årene som kommer.

Melhus Arbeiderparti mener at de kravene som stilles til oppgraderinger for å nå nasjonale mål, er for store for at kommunene – og dermed innbyggerne – kan ta den økonomiske belastningen alene. Derfor har vi kommet med følgende forslag til Årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti til helga:

«Statlig støtte til kommunale investeringer innen vann og avløp

I de fleste kommuner så er det en betydelig økning i kommunale avgifter pga. innvesteringer innen vann- og avløpssektoren (VA-området). Dette er investeringer som må gjøres for å møte nasjonale og europeiske krav og standarder på området. Mange kommuner står derfor overfor betydelige utfordringer knyttet til utbedring av avløpssystemer, behovet for flere vannkilder og den generelle aldringen og underdimensjonseringen av vannledningsnettet. Det må derfor gjøres store investeringer på området i årene som kommer og hele byrden av dette vil måtte bæres av innbyggerne. Dette kan få alvorlige konsekvenser for de som allerede sliter økonomisk.

Melhus Arbeiderparti vil at det innføres et eller flere av følgende statlige tiltak for å lette byrden i kommunale investeringer innen vann og avløp:

  1. Direkte økonomiske tilskudd for å umiddelbart dempe byrden av økte kommunale avgifter

  2. Alternativt at det etableres gunstige låneordninger for nødvendige investeringer innen VA-området

  3.  At avskrivingstiden på større investeringer innen VA-området blir forlenget som igjen vil føre til lavere gebyr for innbyggerne.»

Disse har skrevet innlegget:

Einar Gimse-Syrstad, ordfører

Stein Restad, leder utvalg for teknikk og miljø og kommunestyrerepresentant for Melhus Arbeiderparti

Ingunn Nervik Isaksen, medlem utvalg for teknikk og miljø og kommunestyrerepresentant for Melhus Arbeiderparti