Skrevet av Anne Gunvor Tronvold, plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet, Melhus videregående

Gunhild Høvik, lokallagsleder Utdanningsforbundet, Melhus kommune

Hege Kolberg, styremedlem i lokallaget, Utdanningsforbundet Melhus

I desember 2018 vedtok daværende fylkesting, med Ap, Sp, SV og KrF i posisjon, utbygging av Melhus videregående skole. Utdanningsforbundet heiste flagget og kjøpte den største kaka som var å finne på vårt lokale bakeri. Dette måtte feires! Sammen med ordfører og varaordfører i Melhus, samt representant fra fylkestinget dro vi til skolen for å feire. Nye Melhus VGS skulle realiseres!

Siden den gang har planlagt ferdigstilling blitt utsatt fra 2022 til 2027, men vi trodde fremdeles at nybygget skulle komme. Ansatte har vært med i flere omganger med forberedelser til anbudsrunder. Ressurskrevende, men svært viktig arbeid, ettersom dette gjelder både ansatte og elevers arbeidsplass i mange år fremover. Nå er hele prosessen satt på hold, og det ligger i stedet an til at man på uviss tid må bruke penger på å flikke på et bygg som er altfor lite og som sårt trenger oppgradering. Er dette å satse på elevene i Melhus og omegn? Og er det god økonomi?

Melhus VGS er en av de mest trangbodde skolene i Trøndelag, og det krever en stor grad av fleksibilitet både fra lærere, elever og øvrige ansatte. Å jobbe godt med skole innenfor så trange rammer er utfordrende, og det blir stadig vanskeligere å fylle gapet mellom det vi er pålagt og de mulighetene vi har. Det hører med til historien at også ved forrige utbygging i 2006, ble vi avspist med mindre arealer enn planlagt.

– Melhus videregående er en god skole som har mye å ta vare på. Her er det få elever som slutter, elevene våre har gode resultater, og mange av de som går ut VG2 yrkesfag på Melhus, får seg lærekontrakt i Trøndelag, skriver innleggsforfatterne. Her fra fjorårets kokkekamp, med Ingri Bekken-Sundfær og Anna Ishoel i sving. Foto: John Lerli

Melhus videregående er en god skole som har mye å ta vare på. Her er det få elever som slutter, elevene våre har gode resultater, og mange av de som går ut VG2 yrkesfag på Melhus, får seg lærekontrakt i Trøndelag. Dette er unge mennesker med kompetanse som vi trenger både i regionen og lokalt her i Melhus! I tillegg viser den årlige elevundersøkelsen at elevene trives på Melhus videregående. Vi har med andre ord et godt skolemiljø å tilby tenåringene våre, noe som er viktig for oss å videreføre.

Hvis den nødvendige utbyggingen enda en gang blir utsatt, kan det gode skolemiljøet forvitre med de konsekvensene det vil ha både for de voksne og ungdommene. Ansatte her på Melhus VGS ønsker å ta vare på en god skole, men det koster stadig større innsats og kreativitet. Vi har i dag lokaler som er for trange, og som ikke er tilpasset nye arbeidsformer, læreplaner og forventninger om hva skolen skal være. Vi skal ivareta alle de enkeltelevene vi har på en elevtilpasset måte, men da må vi ha lokaler som gir oss mulighet til å møte denne bestillingen.

Det er politikernes ansvar å legge til rette for at vi kan gi elevene på Melhus den kompetansen de trenger i et fremtidig arbeidsliv, men vi må på vår side ha mulighet for å utføre det samfunnsoppdraget og de lovpålagte oppgavene vi er satt til! Skolebygget slik det er i dag legger ikke til rette for det. Vi trenger derfor nå å få bygge ut Melhus videregående til en moderne og funksjonell skole!