Ser av artikkel i Trønderbladet av 10 juni -22 at kommunen fortsatt vil tvinge Bjørg Røsbjørgen til å flytte. Kommunalsjef for helse og velferd i Midtre Gauldal Svein Olav Johnsen sier at kommunen har anket kjennelsen fra Trøndelag tingrett hvor altså Bjørg (89) fikk medhold.

Kommunen er i denne sammenheng et unyansert begrep. Som innbygger i Midtre Gauldal vil jeg vite konkret hvem som har underskrevet anken. Jeg vil også få opplyst hvem som har delegert myndighet til å ta slike avgjørelser og hvilke personer som har fått slik myndighet. Jeg spør om dette fordi spørsmål om å anke ikke er tatt  opp i politiske organ etter hva jeg erfarer.