Ja, du har vel fått med deg serien Oppsynsmannen på NRK hvor Bård Tufte Johansen har tatt på seg rollen som Oppsynsmann for Norge? I serien setter han fokus på naturkrisen i Norge og det faktum at uten at vi merker det, så forsvinner natur tilsvarende en fotballbane i timen i Norge.

Gjennom serien Norge i rødt, hvitt og grått peker NRK på naturkrisen og vår fortrenging av store leveområder for truede og sårbare arter. Ved hjelp av kunstig intelligens og bildegjenkjenning har NRK funnet at det i løpet av bare 5 år er blitt nye 44 000 inngrep i Norge. Hvert enkelt tiltak kan være fornuftig, utfordringen er at en ikke har en samlet oversikt over omfanget og konsekvensene på lang sikt.

I Flåmarka er det nå en sak som er aktuell for Oppsynsmannen å ta tak i. Melhus kommune har nå lagt Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i Flåmarka ut på høring. Saken er blitt jobbet med siden 2016, dvs. 8 år med ulike utredninger og høringer. I løpet av 8 år så hender det mye og vi får ny kunnskap. Det er nå bred enighet i verden at vi står overfor både en klimakrise og en naturkrise. Det som i 2016 kanskje for noen fremstod som en god ide, er det nå grunn til å tenke seg om både en og to ganger om det fortsatt er tilfellet.

I utredningen fra Rådmannen sies det at «utredningsområdet og tilgrensende arealer omfatter store og relativt urørte områder med stor verdi for naturmangfold. Det er registrert flere forekomster av truede- og nær truede arter i dette området, som i varierende grad er avhengig av arealer med få menneskelige forstyrrelser for å opprettholde levedyktige bestander.»

Man må i alle fall holde seg unna de deler av marka som er mest urørt. Dette pekte rådmannen på i sin innstilling og det samme sa Statsforvalteren i sin tidligere høringsuttalelse. Det er hensynet til naturen som er viktig i denne saken, men saken har også en økonomisk dimensjon.

Planforslaget er et såkalt privat planforslag. Dette er følgelig ingen MÅ-aktivitet for kommunen. I denne saken har likevel administrasjonen i Melhus blitt pålagt av politikerne å betale innleide rådgivingstjenester for å utrede saken. Samlet sett har kommunen betalt fakturaer for 557.500 kr. I tillegg vil administrasjonen før saken er ferdig behandlet ha brukt 400–500 timer egentid. Dersom vi regner med en timepris på 1000 kr vil altså kommunen ha brukt om lag 1 million kroner på dette private planforslaget. Dette er penger og tid som helt sikkert kunne vært anvendt til andre trengende formål i kommunen.

Dessverre er det slik at noen folk roper mye høyere enn både den sårbare naturen og de truede artene som lever i området. Villmarken helt øst i Melhus kommune trenger en Oppsynsmann. Saken kommer snart på kommunestyrets bord og det er ingen tvil om at Oppsynsmannen for Flåmarka må være kommunestyret i Melhus.

Jon Røstum, Flå