Forskning ved NTNU tyder på at nye og bedre veier kan føre til byspredning. Byspredning fører til at vi flytter lengre unna sentrum for så å pendle tilbake. Det er en tendens til at nye veier fører til at reisetiden per mil reduseres, men den gjennomsnittlige reisetiden per person er den samme fordi vi flytter lengre unna, dette kan igjen føre til at vi får råd til større hus og bedre plass og slik sett et bedre liv.

Når man ser litt på lokale effekter av ny vei, så økte antall bedrifter i Orkland og Skaun, I Skaun ble det økt sysselsetting, samt flere innbyggere og Melhus fikk flere pendlere inn til kommunen.

På tross av disse erfaringene spår rådmannen effekten av ny E6 og med det eneste fullverdige krysset på ny E6 utenom Melhus og på tross av en nesten halvert reisetid ned til Melhus i tillegg en betydelig tryggere og behageligere reisevei både med bil og kollektivt, så vil summen av alt dette gi bygdesenteret (Hovin, journ.anm.) negativ utvikling i folketallet fra 2027 og fremover.

Vi har i dag et sentrum vi kan være stolte av. Det inneholder Coop Prix, nærbutikken vår som på en måte er limet i bygda, og som dekker behov langt utover det å fylle handlevogna.

Skal vi fortsatt være et attraktivt bygdesenter med mulighet for fysisk og sosial aktivitet i alle aldersgrupper, bør det utvikles kollektivtilbud, møteplasser og være tilpasset ulike brukergrupper. Eksempel kan være bygdekafe, lekeareal, anlegg for utøvelse av fysisk aktivitet og sittegrupper. Kriteriet er at det må ligge i sentrum av bygda hvor folk naturlig ferdes, med nærhet til butikk, skole, barnehage og nærmiljøanlegg.

Det er et stort behov for næringsareal samt et større spekter av boligtyper og det er typisk mangel på leiligheter, rekkehus, kort sagt mindre boenheter med korte avstander til service og handel. Stedsutvikling og attraktivitet er viktig for bolyst.

Det skulle bare mangle at en bedrift som blir forhindret i sin drift på grunn av utbygging av ny vei får erstatningstomt, men hva med bygdesenteret vårt, vi mister et stort areal og det legges ikke til rette for nytt areal. Det ble fremsatt ønske fra Statens vegvesen om et areal til en ny vegstasjon med mulighet for tjuetalls arbeidsplasser, men nei, det trengte vi visst ikke.

Hovin sentrum sett fra fylkesvegen. Foto: Google maps

Mange hus er innløst og knust grunnet veiutbyggingen, men kommunen har ikke tilrettelagt for erstatningstomter, til tross for kommunen har kjent til denne utbyggingen i flere tiår. Samtidig sitter kommunen på et stort areal i sentrum som er ferdig regulert til sentrumsformål, dette kunne gitt noen muligheter for å kunne bli værende i hjembygda og omgangskretsen sin, men nei, det trengte vi visst heller ikke.

Når rådmannens ledere ikke er lokale, er jeg klar over at det er både menneskelig, og lett å tenke «ja, ja, det senteret ligger langt unna, så det angår ikke oss».

Ble det å nedklassifisere Hovin til ett bygdesenter en slags sovepute? Ig ja, det skal snart utarbeides en arealplaner, men uten en plan eller vilje for utvikling av bygdesenterne, hva kan vi forvente?

Jeg opplever at våre folkevalgte og rådmannen her lar et velfungerende bygdesenter i stikken.

De politiske lovnadene fra partiene i valgkampen og partiprogrammer, om at alle kommunens syv tettsteder skal ivaretas og utvikles, virker som bare tomt prat/valgflesk.

Jeg har følgende spørsmål til ordføreren:

  • Vil ordføreren sørge for god sentrumsutvikling for alle våre tettsteder?

  • Vil ordføreren legge til rette for mer næringsvirksomhet i alle deler av kommunen?

  • Har rådmannen ressurser tilgjengelige, som ønsker, vil og som har til hensikt ta vare på og attpåtil kan utvikle bygdesenteret Hovin med sine over 1500 innbyggere?

Geir Tore Midttømme, Senterpartiet