Det har i høst vært flere oppslag i lokalpressen hvor tidligere ansatte i Melhus kommune har fortalt hvordan de har opplevd å være ansatt i kommunen. Dette har delvis gått på hvilke muligheter de har hatt for å få tilrettelegging i arbeidssituasjonen og delvis på hvordan de føler seg ivaretatt, eller ikke, av sine ledere.

Kommunestyret i en kommune har mange oppgaver og stort ansvar som øverste myndighetsorgan. Et av disse ansvarsområdene er å være arbeidsgiver for alle ansatte i kommunen. Det betyr at jeg som representant i kommunestyret også har et slikt ansvar. Det er et ansvar jeg tar på det største alvor. Det betyr at når jeg leser slike oppslag så må jeg være varsom i forhold til hvordan jeg reagerer og uttaler meg. Jeg kan ikke uten forbehold gå ut og tilkjennegi støtte til verken den som føler seg dårlig behandlet eller til de som skal ha vært de som skal ha stått for en slik behandling. Som arbeidsgiver ville jeg da ha vært direkte uansvarlig uavhengig av hvor åpenbar eller ikke saken fremstår.

I stedet må jeg som representant benytte de mulighetene jeg har til å utøve arbeidsgiverrollen. Det betyr at jeg må ta med meg saker, bekymringer og spørsmål inn til de riktige fora for denne type saker. Her er kanskje administrasjonsutvalget det viktigste. Administrasjonsutvalget er lovpålagt og skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  Administrasjonsutvalget består av representanter fra de folkevalgte og arbeidstakernes egne tillitsvalgte og ledes av varaordføreren. Selv er jeg også så heldig å være folkevalgt representant i dette utvalget.

Det er åpenbart at når det kommer slike oppslag som jeg nevner ovenfor, så er det min og andre folkevalgtes oppgave å bringe de bekymringene det skaper inn i administrasjonsutvalget. Her kan vi stille spørsmål til rådmann (administrasjonen) rundt sakene og vi kan undersøke om det er systemmessige utfordringer innad i kommunen. Gjennom dette arbeidet kan vi bidra til å sette søkelyset på eventuelle utfordringer og vi kan be om at det iverksettes tiltak for å gjøre forholdene bedre om det ansees nødvendig. Det er samtidig viktig å presisere at enkeltsaker ikke behandles i noen fora der folkevalgte er representert.

Så til alle som lurer på om hvorfor de folkevalgte ikke gjør noe i slike saker, så kan jeg si at det gjør vi, men det kan vi altså ikke gjøre gjennom pressen eller facebook.

Jørn Ove Moen, kommunestyrerepresentant Arbeiderpartiet