Tilliten til politikerne i Midtre Gauldal er temaet i en artikkel publisert av Trønderbladet fredag 22. mars. En undersøkelse fra i fjor høst viste at bare 27 prosent av respondentene i Midtre Gauldal har tillit til lokalpolitikerne, mot et gjennomsnitt på 41 prosent i Trøndelag. Dette er urovekkende tall, og er noe vi politikere har diskutert mye. Vi ønsker åpenbart ikke at det skal være slik!

Dette innlegget skal imidlertid handle om noe annet, nemlig det som har vært Bygdelistas svar på manglende tillit til politikere. Leder av NPM-utvalget, Olav Edvin Heggvold, ble sitert i nevnte artikkel; “Vi har startet et arbeid der politikerne skal bli mer synlige. … At vi fikk økt stillinga til varaordføreren er en del av denne satsinga.” Dette reagerte vi på, for det stemmer ikke at stillinga til varaordføreren er økt - i alle fall ikke på papiret! Godtgjøring til blant annet varaordfører bestemmes av Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelse i Midtre Gauldal, som vedtas av kommunestyret. Nåværende versjon (vedtatt 27.01.22) fastsetter at varaordførers godtgjøring skal være 20 % av ordførers godtgjørelse, og slik er det fram til ny forskrift er vedtatt. Det er derfor ikke vedtatt økt godtgjøring til varaordfører!

Arbeidsutvalget i formannskapet har sammen med administrasjonen utarbeidet forslag til ny forskrift, som ble sendt på høring av formannskapet i starten av februar, med høringsfrist 26. februar. Saken skal nå tilbake til formannskapet, før den går videre til kommunestyret, vedtas med eventuelle endringer og trer i kraft. Møtekalenderen framover tilsier at forskriften trolig ikke blir vedtatt før nærmere juni! Dette går for sakte, og en kan jo spekulere på om det er en bevisst strategi å la saken dra ut i tid?

Etter et spørsmål i kommunestyremøtet 1. februar kom det nemlig frem at varaordføreren jobber som politiker i 60 % stilling (med godtgjørelse på 55 % av ordførers godtgjørelse) fra 1. januar. Slik vi oppfattet det var mange i kommunestyret ikke klar over dette da spørsmålet ble stilt, og i våre øyne er det helt feil at en slik økning gjøres uten et vedtak i kommunestyret (og uten at kommunestyret er informert!). I et AS bestemmes daglig leders lønn av styret, og denne lønnen trer i kraft når vedtak foreligger. Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Det er betenkelig at politikerne ikke følger spillereglene, som en må forvente at de kjenner til.

Det har blitt uttalt at Arbeiderpartiet og Bygdelista har flertall, og at forskriften derfor kommer til å gå gjennom “uansett”. Dette er en skremmende tankegang! Man skal aldri ta noens stemme for gitt, og vi håper inderlig ikke at “partipisken” brukes for å påvirke stemmegivningen. I tillegg vil det å gjennomføre noe som ennå ikke er vedtatt stride mot demokratiets prinsipper. Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen, og vi må respektere det.

Nå spør vi innbyggerne og velgerne - synes dere denne fremgangsmåten er grei? Vekker det mer tillit til politikerne når flertallet velger å øke varaordførers godtgjøring uten at det er gjort et vedtak på det?

PS. Vi kunne ha skrevet mye om hvorfor vi er imot å øke varaordførers godtgjørelse, men det får vi eventuelt ta i et annet leserinnlegg. Her er det først og fremst prosessen vi kritiserer.

Lise Sundli På vegne av Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet