Av Gunhild Gylland, leder i Melhus skogeierlag: I en interpellasjon i Melhus kommunestyre i mai i fjor, tok Senterpartiet opp spørsmålet om massivtre bør brukes mer som byggemateriale i Melhus. Svaret de fikk, var ikke særlig konkret. Ordføreren ba rådmannen om en utredning av tildelingskriterier og vi er usikre på om det har skjedd noe særlig etter det. På vegne av over 200 skogeiere i Melhus ønsker vi mer handling og økt bruk av vårt klimavennlige materiale.

Vår nabokommune Trondheim har vært flinkere i sin satsing på tre. De siste ti årene har prosjektet Trebyen Trondheim bidratt til flere innovative byggeprosjekter med tre som materiale. I det siste har massivtrebyggene på Moholt studentby fått mye oppmerksomhet. Tre er i vinden. Tre er framtida. Melhus skogeierlag utfordrer den politiske ledelsen i Melhus til å satse friskere enn å «utrede hvordan tildelingskriteriene for det enkelte prosjekt skal utarbeides for å oppnå best mulig miljøfotavtrykk», for å sitere svaret ordføreren kom med til Senterpartiet.

Vår oppfordring er enkel: Bygg i tre!

Melhus skogeierlag ønsker at Melhus går i bresjen for å følge opp signalene som kommer fra sentralt politisk hold, om en mer fornybar fremtid. En trenger ikke følge veldig godt med i nyhetsbildet for å se at det satses på skog og tre: I oktober i fjor kom stortingsmeldinga «Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring». Alle politiske partier er enige om at det skal satses på biodrivstoff, der råstoff fra skogen på lengre sikt vil bli en viktig bestanddel. «Det grønne skiftet» er et begrep som høres stadig oftere. Norge skal gå fra en økonomi der petroleum er sentralt, til en bioøkonomi basert på fornybare ressurser. Da er økt bruk av skogen vår et viktig virkemiddel. Skog er et fornybart materiale og ved å bygge i tre lagrer man CO₂i hele byggets levetid, i stedet for å bruke mer forurensende byggematerialer som stål, betong og glass. Og skog og biomasse har vi nok av. Det er bare å ta et blikk i liene oppover Gauldalen. Det holder på å gro igjen mange steder.

Men det holder ikke med fine ord og å strø rundt seg med et begrep som «det grønne skiftet», «miljø» og «klima». Treet må også brukes og etterspørres. Hvis ikke vil investeringene i for eksempel treforedlingsindustrien utebli. I Rakkestad kommune har politikerne innsett alvoret, og gjort et vedtak om at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer. Melhus skogeierlag ønsker at skogkommunen Melhus i utbyggingssaker og egne byggeprosjekter skal gi føringer for materialvalg. Slik får vi tatt i bruk egne ressurser, samtidig som vi får ei grønnere framtid. Hva tenker du om det, ordfører (og skogeier) Gunnar Krogstad?