Det skal være enkelt å reise rundt i Melhus kommune. Derfor trenger vi et godt tilgjengelig kollektivtilbud med flere avganger og bedre dekning.

Under et møte i Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen (Regionrådet for Trondheimsregionen) fredag 22. mars 2024 redegjorde Atb for status for kollektivtrafikken og for endringer som innføres fra august 2024. Endringene ble listet opp som:

  • Linje 71 Dora–Melhus skysstasjon–Brekkåsen: avsluttes på Melhus skysstasjon. Økt frekvens alle dager. Nyere materiell med større kapasitet. Ny trasé og kortere reisetid.

  • Linje 82 Hesttrøa–Melhus skysstasjon: forlenges til Brekkåsen med korrespondanse med linje 71 på Melhus skysstasjon. Muliggjør reiser på tvers i kommunen og gir økt frekvens til begge områder.

  • Linje 87 Hofstad–Melhus skysstasjon: legges ned på grunn av svake passasjertall, lite effektiv kjøring og ufullstendig infrastruktur.

De to første punktene er i praksis en gjennomføring i tråd med vedtatte mobilitetsplan for Nedre Melhus, som vil kunne være positivt for det totale tilbudet på strekningene, gitt at systemet fungerer.

Punkt 3 går derimot motsatt vei, der et tilbud i tråd med vedtatt mobilitetsplan blir lagt ned før det er fullstendig realisert og har fått satt seg. Etableringen av linje 87 ga et bedre kollektivtilbud til en sentral del av kommunen som er i vekst både med arbeidsplasser og boliger, og som tidligere hadde et begrenset kollektivtilbud. I tillegg gjorde det det mulig å flytte regionbussen (linje 340) til E6 langs strekningen. Planen var å videreføre linje 87 til Varmbu når nødvendig infrastruktur er på plass.

Det er svært synd om tilbudet avvikles allerede før det er blitt ordentlig innarbeidet, blitt tilpasset behovene til de reisende og fått satt seg.

Jeg har følgende spørsmål til ordføreren:

  • Hvordan endres konkret traséen for linje 71, slik at det blir kortere reisetid?

  • For at tilbudet skal lykkes er det avgjørende at korrespondanse mellom linjene 71 og 82 på Melhus skysstasjon fungerer sømløst på alle avganger. Vil korrespondanse fungere som tiltenkt?

  • Hva betyr økt frekvens i praksis for linjene 71 og 82?

  • Når linje 87 legges ned, står området Hofstad-Søberg-Rye i praksis igjen uten kollektivtilbud. Vil avgangene på linje 340 legges tilbake via Søberg?

  • Vil linje 87 bli etablert på nytt på strekningen Hofstad–Melhus skysstasjon–Varmbu når utbygging på Gimsøya, sammen med nødvendig infrastruktur som ny fylkesvei og bussholdeplasser/snuplass, er på plass?

  • Det er ikke ønskelig med økt trafikk langs Drammensvegen(-Varmbuvegen) slik infrastrukturen er i dag. Er det sett på muligheten for å gjøre tilpasninger og ta grep innenfor dagens infrastruktur som en midlertidig løsning for å likevel kunne videreføre linje 87 til Varmbu, i stedet for å legge den ned før tilbudet har fått satt seg?

Med vennlig hilsen Marius Krogstad Aune (H) Opposisjonsleder, Melhus kommune