Det åpne brevet er underskrevet av ordførerne i fem kommuner:

Jens Arne Kvello, Tydal (Sp)

Jorid Jagtøyen, Melhus (Sp)

Sivert Moen, Midtre Gauldal (Sp)

Arve Hitterdal, Holtålen (Framtida Holtålen)

Ole Morten Balstad, Selbu (Ap)

Ved en tilfeldighet ble det i 2020 oppdaget at Landbruksdirektoratet hadde initiert et pilotprosjekt vedrørende inntegning av reinbeitekartene i Nibios kartbase. Pilotprosjektet gikk ut på at tre utvalgte reinbeitedistrikt ble gitt frie tøyler til å digitalt tegne inn sin beitebruk, herunder både utvide og bruksendre områder, og dette prosjektet var i gang satt uten at verken berørte kommuner eller berørte grunneiere var informert.

Det ene av disse tre reinbeitedistriktene, Riast/Hylling, omfatter våre kommuner, og er som det eneste distriktet i landet gitt tillatelse til å tegne inn beitebruk utenfor sine fastsatte beite – og distriktsgrenser. Vi har ved flere anledninger hatt møter med både Landbruksdirektorat og Statsforvalter om saken, men hele tiden, fra førstnevnte, møtt svært liten forståelse for utfordringsbildet der en aktør selv får fastsette sin bruk av områder uten at både kommuner og grunneiere er informert og får ta del i prosessen, samt ikke minst at det gis tillatelse til å tegne inn beitebruk i områder utenfor fastsatte distriktsgrenser.

Landbruksdirektoratet har ved gjentatte anledninger skrevet at arealbrukskartene ikke er et rettighetskart, men et informasjonskart. Like fullt skriver direktoratet følgende i brev av 02.06.20:

«Statsforvalterens rolle er blant annet å bidra til kvalitetssikring av kartet. Kvalitetssikring er en planlagt og systematisk gjennomgang av reinbeitedistriktenes kartinntegninger, noe som skal bidra at kartet får en slik kvalitet at det kan benyttes av kommunene i saksbehandling og planlegging».

Siste linje i dette brevsitatet er beviselig dokumentasjon på at Nibio-kartene vil bli brukt når arealdisponering skal foretas, og da er det helt uakseptabelt at distriktene selv både gis adgang til å bruksendre beitebruk innenfor sine distriktsgrenser uten medvirkning fra grunneiere og andre impliserte, samt ikke minst gis tilgang til å tegne inn beitebruk på områder der de ikke har rettigheter. Vi ser også at reinbeitenæringa selv henviser til inntegning på Nibio-kart når de blir konfrontert med beitebruk på både innmark og i utmark utenfor sine vedtatte distriktsgrenser.

Også Statsforvalteren er sterkt kritisk til at reinbeitedistrikt nå gis rettigheter til å inntegne beitebruk utenfor sine vedtatte distriktsgrenser, og skriver blant annet følgende i en tilbakemelding til Landbruksdirektoratet i brev av 09.11.21:

«I tillegg vil vi vise til Landbruksdirektoratet sin egen formulering som nettopp bidrar til å skape konflikt mellom næringen, kommuner og andre. Landbruksdirektoratet kaller områder utenfor reinbeiteområder hvor reindriften benytter og kan mene de har beiterettigheter, som «uavklarte» arealer. I vår forvaltning av reindriften er ikke dette uavklart, noe vi har forsøkt å klargjøre for kommunene. Statsforvalteren i Trøndelag forsøker å ivareta reindriftens rettigheter innenfor det samiske reinbeiteområdet. Reindriftas eventuelle rettigheter utenfor det samiske beiteområdet er ikke noe vi som forvaltning kan forholde oss til så lenge det ikke er avklart gjennom dom og lov».

Når også Statsforvalteren stiller store spørsmålstegn ved tillatelsen som er gitt til å inntegne det vi betegner som ulovlig beitebruk, bør både Landsbruksdirektoratet og Landbruksministeren, som øverste instans, umiddelbart stanse prosjektet og klargjøre overfor reinbeitedistriktene at det ikke gis tilgang til inntegning av beite utenfor vedtatte distriktsgrenser, samt legge til rette for medvirkning fra andre berørte parter når Nibio-kartene skal endres.

Vi forventer en snarlig avklaring og imøteser Landbruksministerens svar.