Kan løsningen for Hofstadbommen ligge i - bostedsfritak for innbyggerne i sør?

Melhus INP aner en mulighet for bostedsfritak, da det allerede finnes avtaler om bostedsfritak i Trøndelag. Det finnes løsninger som kan lette kostnadstrykket for innbyggerne og næringsliv.

INP er motstander av bompengefinansiering, men ønsker likevel at vi finner frem til den beste løsningen.

Den aller beste løsningen hadde vært om staten tok sitt fulle og hele ansvar for all trafikal infrastrukturen. Det blir nok en kamp vi får bryne oss på etter stortingsvalget 2025.

Enn så lenge har vi en bomfinansiering å forholde oss til.

At det i 2017 uheldigvis ble antatt at saken skulle komme tilbake på bordet til Melhus kommune, er historie, og kampen for å rette opp i feilen må tas nå.

– INP er motstander av bompengefinansiering, men ønsker likevel at vi finner frem til den beste løsningen, skriver Karin Jordan Rutlin, styreleder i Melhus INP. Foto: Truls Lereggen

Dramaet E6 gjennom vår kommune avspeiler en mangel på helhetsbilde og konsekvensforståelse. Det er også fravær av standhaftighet for å gjennomføre politiske vedtak.

Den stadige forskyvningen og reforhandlingen, for å få fortgang på utbyggingen, har ikke gjort annet enn å forskyve ferdigstillingen av E6 i vår kommune, ut i det blå. Det at utbygginger stanser opp på grunn av pengemangel er en unødig fordyring og mer belastning.

Ny Nasjonal transportplan – NTP - regjeringen.no av 22.04.2024 viderefører harselering av innbyggerne og politikere som sitter i skrutvinga og må følge opp de krav og avgifter som legges på dem.

I Prop. 113 S (2022–2023) - Utvidelse av innkrevingsperioden og innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3 i Trøndelag av 11. mai 2023 foreslår Samferdselsdepartementet, i tråd med ønsker fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, å utvide innkrevingsperioden i Miljøpakke Trondheim trinn 3 fram til 2033, og innførte blant annet videreføring av bostedsfritak og teknisk flytting av en bomstasjon.

Bostedsfritak: Samferdselsdepartementet har i brev av 11.10.2022 til Vegdirektoratet åpnet for at det kan innføres et særskilt bostedsfritak i Miljøpakken som en midlertidig ordning.

Trondheim kommune og bompengeselskapet har et samarbeid for jevnlig oppdaterte adresselister over husstander som vil ha rett på fritak som følge av brev fra Samferdselsdepartementet. Fritak kan innvilges for kjøretøy registrert på eller leaset av personer med folkeregistrert adresse på en av de berørte adresser, og at det kun gjelder for to kjøretøy per husstand. Det forutsettes at kjøretøyene har gyldig brukeravtale og brikke.

Denne ordningen må en kunne referere til, når man reforhandler for bommen på Hofstad. Bommene på Klett og Være ligger også på E6, men godt forankret i Miljøpakken.

Kan Melhus kommune som part i Byvekstavtalen og miljøpakken, dra til seg forhandlingsfordeler som Trondheim kommune har fremforhandlet og bruke dem for alt de er verdt?

Når Vegamot v/Maske sier til formannskapet: at små endringer ikke trenger behandling i Stortinget og stiller spørsmål; ved hva en liten endring er?  For deretter å lande på at flytting av bommen til kommunegrensa ikke er en liten endring.

Legger man da ballen død, eller kontakter man fylkeskommunen for å finne ut hva de legger i en liten endring?

Siden proposisjonen også inneholder forslag om teknisk flytting av en bomstasjon, ber Melhus INP politikerne å innhente en kalkyle på den avskrekkende kostnaden og konsekvensen en flytting av bom vil kunne få.

Nå må politikerne bruke alle kunster og juridisk kompetanse for å bygge en gjennomslagskraftig sak.

En iherdig innsats må til, alle steiner må snus, for at innbyggerne sør for Hofstadbommen skal kunne komme inn i varmen igjen.

Melhus INP vil jobbe opp imot INP’s fylkespolitikere, som har vist gjennomslagskraft, der de sitter på vippen i fylkeskommunen. Vi oppfordrer alle andre parti til å gjøre det samme opp imot sine fylkespolitikere.