Tilsvar fra politiet på artikkel publisert i Trønderbladets papirutgave 2. mai.

Jeg ønsker å knytte noen kommentarer til artikkel som ble publisert i Trønderbladets papirutgave av 2. mai 2023. Saken gjelder Støren Sportsklubb sitt nylige vedtak om at det åpnes for at 15-åringer kan være på fest hvor det serveres alkohol, da tradisjonelt 4.-dagsfesten i Størenhallen.

Noe som bør være godt kjent blant innbyggerne i kommunen er ungdataundersøkelser gjort blant ungdom i Midtre Gauldal som sier at de debuterer tidlig med alkohol, og at de ligger i norgestoppen på debutalder. Kommunen har over år jobbet tverrfaglig for å få hevet debutalderen blant unge i kommunen. Det er naivt å tro at vi skal få hevet debutalder til 18 år, men det må uansett jobbes med gode holdninger rundt dette temaet hver dag.

Gjennom Korus (kompetansesenter rus) har kommunen fått prosjektmidler for å øke kunnskapen og heve debutalderen blant unge i kommunen. Lokalt samarbeider helsesykepleier, SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) og politiet. Dette arbeidet er i en startsfase og det gjenstår mye arbeid over tid. Arbeidet er først og fremst rettet mot foreldre, holdninger til alkohol, det å sende med ungdommen alkohol på fest, det å være tilgjengelig for ungdommen når den er som mest sårbar, og risikofaktorer på det å drikke alkohol i ung alder, både når det gjelder utvikling og uønskede hendelser.

På bakgrunn av dette er politiet kritisk til at 15-18 åringer skal delta på offentlige fester hvor de blir eksponert for alkohol.

Når det ble fattet et vedtak i 2022 om at det kun skal være arrangement for 18 år og eldre, så er det synd at en ikke bryter tradisjonen og forsøker med en voksenfest. Kanskje hadde det ført til at det hadde kommet flere voksne til festen, da den ikke lenger i tradisjons tro er en ungdomsfest med 2/3 ungdommer under 18 år.  Dette hadde vært et sterkt og viktig signal og fått 18 års aldergrense på et slikt arrangement.

Når vi jobber intenst med å heve debutalderen på alkohol blant unge i kommunen så er ikke dette en uttalelse som politiet stiller seg bak; «Debut, altså gå på fest, være på fest og danse på fest på 4.-dagsfest på Støren er den beste plassen å debutere på i Trøndelag for en sikker og god debut».

Politiets erfaring er at på slike fester gjemmes det alkohol i busker, sekker og i biler. Det er ikke sjelden at det er flere berusede ungdommer åpenbart under 18 år i og utenfor lokalet under slike arrangement. Vi har vært til stede på offentlige fester hvor vi åpenbart har hatt et ønske å avslutte disse, men prioritert tilstedeværelse enn å slippe berusede unge og voksne ukontrollert ut i kulda i mellomjula.

Offentlige fester er en viktig del av inntektsgrunnlaget til frivillige og idrettslag, men det er også viktig å tenke på verdigrunnlaget ved slike arrangement og ikke nødvendigvis bare inntekten den genererer. Skal en akseptere at ungdommer under 18 år går på fest i regi av idrettslag/frivilligheten/ andre når det serveres alkohol på stedet?

Om 15-18 åringer ikke får delta på offentlige fester, så drikker de likevel andre steder uten kontroll? Det er her vi tverrfaglig ønsker å involvere foreldre og øke kunnskapen, vise interesse for ungdommene, snakk om gode holdninger og ha gode holdninger selv i den sårbare ungdomstiden, og ikke minst å være tilgjengelig om noe skal skje med ungdommen.

Alkohol er et stort samfunnsproblem, og verden er i utvikling og har blitt et litt farligere sted. Lettere tilgang på illegale rusmidler, nedsatt konsekvenstenking og impulsive handlinger i alkoholrus gjør at det lettere kan skje uønskede hendelser med de konsekvenser dette kan ha for fremtiden.

Politiet er bevisst vårt samfunnsansvar, vi ønsker å være i forkant av at kriminalitet og uønskede hendelser skjer. Samfunnet er med tjent med å forebygge fremfor å reparere.

Hjelp oss å bygge et bedre samfunn, med trygghet for alle.