Mitt syn på planprosessen for ny E6 gjennom Melhus er at den blir servert stykkevis til kommunal behandling, der den ene planen binder opp videre planer, uten at det gir et helhetsbilde for politisk saksbehandling.

foto
Sigurd Busklein kommer her med sitt innspill i E6-planleggingen. Foto: Arkivfoto

Jeg ser at alle kan komme med innspill, og her er mitt:

Ny E6-trasé fra heimdalsområdet og til Støren bør linjevalget være godkjent før det startes med erverv av grunn og eiendom. Det skal ha skjedd erverv av eiendom, der veitraseen senere er endret. Dette må være en dyr og uforsvarlig økonomisk arbeidsmåte.

Mitt spørsmål til Nye Veier: Hvorfor er ikke ny veiføring for E6 utredet fra heimdalsområdet, øst for Vassfjellet, vest for Skarvene og ned til størenområdet vurdert/utredet? Ved Støren deler veien seg og går til Røros og til E6 mot Oppdal.

Det jeg har sett av veiføringer i våre naboland er at hovedveiene er bygd utenfor veksisterede tettsteder og byer med nødvendige avkjøringer til disse. Nye Veier praktiserer det motsatte ved å planlegge og bygge gjennom eller ved eksisterende tettsteder, i dette tilfelle gjennom Melhus.  Dette skaper til dels store problemer for etablerte forhold på mange vis. Som blant annet støy og farer ved biltrafikk nær bebyggelse, og unødvendig nedbygging av fulldyrka jord.

Jeg ber om at Nye Veier forklarer og grunngir hvorfor en veiføring som den skisserte fra Heimdal-Støren ikke er utredet i en så viktig sak. Jeg er takker for en forklaring.