Er det mulig å gjøre utbedringer av eksisterende trapp/sti mellom bussholdeplassen Melhusbrua og Bagøyvegen slik at forbindelsen blir bedre og mer attraktiv?

Dette kan for eksempel omfatte bedre dekke, belysning, rekkverk og vinterdrift. Er dette noe som kan tas inn som et snarvei-prosjekt i Miljøpakken?

Det er en kjent problemstilling at fotgjengere mellom bussholdeplassene ved Melhusbrua langs fylkesveg 708 Hølondvegen krysser veien, uten at det er gangfelt og uten at eksisterende kulvert på Bagøyvegen benyttes. Etter hvert vil det etableres en egen gang- og sykkelundergang som vil redusere problemet med villkryssing.

I påvente av dette så må det være mulig allerede i dag å se på muligheten for relativt enkle oppgraderinger av eksisterende sti ned fra holdeplassen på sørsida til kulverten på Bagøyvegen, for å gjøre denne mer attraktiv.

I tillegg vil denne stien i framtida også være naturlig å benytte for beboere i Bagøya for adkomst til bussholdeplassen, også når gang- og sykkelundergang er etablert. Oppgraderinger vil slik kunne være til nytte på kort sikt for alle og fortsatt på lang sikt for beboerne i Bagøya.

Dersom det ikke er tid til å utarbeide et svar til førstkommende utvalgsmøte, så kan svar selvsagt gis i neste kommunestyre- eller formannskapsmøte.

Chatrine Skogstad Alstad, Melhus Høyre.

I protokollen fra utvalgsmøtet som ble avholdt 7. mars står det at Alstads spørsmål er svart ut i møtet, og at rådmannen følger opp saken videre.