Med den nylige politiske overgangen i Melhus kommune er det på tide å rette oppmerksomheten mot viktige spørsmål som angår oss alle. Som representanter for Næringsforeningen i Melhus og næringslivet, er vi sterkt opptatt av behovet for forutsigbarhet for å sikre en positiv utvikling som bidrar til attraktivitet, vekst og innovasjon.

Et stabilt næringsliv, med etablerte og nye aktører vil bidra til å trygge arbeidsplasser, som igjen vil sikre skatteinntekter til kommunen, og gode tjenester til innbyggerne.

Men aller først – gratulerer til det nye kommunestyret. Den kommende perioden vil være kritisk, med det presserende behovet for å oppfylle alle valgløftene. Vi ønsker imidlertid å minne den nye politiske ledelsen om viktigheten av å skape et næringsvennlig klima, preget av stabilitet og forutsigbarhet.

Karen Gunnes, Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avd. Melhus Foto: Privat

Vi ser nå pågående prosjekter som Gimsøya og bru over Gaula har skapt store overskrifter før valget og hvorvidt detaljreguleringen av prosjektet på Gimsøya skulle ut på høring. Dette til tross for en tidligere enstemmig vedtatt områdeplan av de samme politikerne tilbake i 2019. For oss er denne uenigheten en alvorlig bekymring. Det samme gjelder viktige områdeplaner blant annet på Lundamo og Brekkåsen som vedvarende blir liggende på vent.

En av de diskuterte bekymringene var knyttet til matjord og selvforsyning. Vi vil imidlertid understreke, som også kommunale og regionale planverk er veldig klar på, at ethvert areal som berøres må ha tilsvarende erstatningsareal i andre deler av kommunen. Det er allerede utarbeidet en overordnet plan for reetablering av jordbruksarealet for Gimsøya, der det for hvert enkelt byggetrinn utarbeides en detaljert matjordplan. Dyrkajorda skal bli ivaretatt og beholder en god funksjon for plantevekst der den blir flyttet. Flytting av matjord er omstridt. Innenfor vedtatte områdeplaner bør det ikke være omstridt.

Det er viktig å forstå at eventuelle endringer i allerede vedtatte planer kan ha alvorlige konsekvenser. Vi snakker ikke bare om tapte investeringer, men også om et betydelig tilbakeslag for utviklingen av Melhus som et attraktivt senter for handel og arbeidsplasser. Dette vil ikke bare påvirke næringslivet, men vil også ha en negativ innvirkning på kommuneskatt og dermed på tjenestene som tilbys til innbyggerne.

Områdeplan for Melhus sentrum har blant annet en rekkefølgebestemmelse om bygging av gangbru over Gaula. Gjennom områdeplanen har kommunen regnet ut et anleggsbidrag som skal dekke utbyggernes bidrag til oppfylling av felles rekkefølgebestemmelser, herunder ny gangbru over Gaula. Anleggsbidragene går inn i et investeringsfond som altså utløser flere prosjekter som gagner innbyggerne – både barn, voksne og eldre.

Vi oppfordrer derfor våre politikere til å ta hensyn til det langsiktige perspektivet og konsekvensene av enhver reversering av allerede etablerte planer. For å opprettholde tilliten til Melhus som en kommune som er klar for fremtidig vekst og utvikling, må vi ha en solid og stabil politikk som ikke endrer seg med hvert politiske skifte.

Ragnar Torland er leder i lokalstyret for NiT Melhus og banksjef i Melhusbanken Foto: Privat

Allerede lider flere av våre tettsteder av manglende sentrumsplaner på grunn av manglende kapasitet i Melhus kommune. Sentrumsplanene kan bidra til å skape vekst og utvikling, nye arbeidsplasser og stabilitet. Dette planarbeidet må styrkes dersom Melhus kommune skal videreføre framtidig vekst og utvikling.

I valgprogrammene til den nyvalgte politiske ledelsen står det blant at de ønsker å legge til rette for egnet næringsutvikling i hele kommunen (Senterpartiet) og jobbe aktivt for at Melhus skal være en attraktiv næringskommune (Arbeiderpartiet).

Skal Melhus fortsatt være en attraktiv kommune å bygge, bo og etablere seg i på alle våre tettsteder, trengs det stabil styring og forutsigbarhet. Vi i næringsforeningen ser frem til å samarbeide med politisk ledelse om dette.

Karen Gunnes, Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avd. Melhus

Ragnar Torland, leder i lokalstyret for NiT Melhus og banksjef i Melhusbanken