Helse – og omsorgstjenesten i Melhus

Melhus kommune har ikke gjort jobben sin og gjør det fortsatt ikke

Legedekningen er så dårlig at Fylkeslegen har åpnet tilsynssak mot kommunen. Det kan i lang tid bli vanskelig å rekruttere nye leger om kommunen ikke korrigerer sin helse – og omsorgstjeneste slik at den fungerer slik loven krever.

Vi er mest sjokkert over at ingen av politikerne som er intervjuet om bruken av Melhus kommunes overskudd på 58 millioner, nevner at det må brukes penger til å sikre innbyggerne forsvarlige helsetjenester, skriver Morten Gunnes i innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning


Innlegg skrevet av Morten Gunnes, på vegne av styret i LHL Melhus

Det har vært flere oppslag i lokalavisene om legedekningen i Melhus kommune. Legedekningen er så dårlig at Fylkeslegen har åpnet tilsynssak mot kommunen. Fastlegehjemler ved Gaula legesenter er utlyst 5 – 6 ganger uten at leger er kommet på plass.


Ingen fastleger igjen: - Legesenteret er ikke lagt ned

To av tre fastleger ved legesenteret sluttet i fjor, og nå er den tredje sykemeldt. Melhus kommune skal nå iverksette akuttiltak.

 

Kommunalsjef for Helse og velferd Trude Wikdahl har i media forklart at manglende rekruttering skyldes privatrettslige forhold. Søkere er ikke blitt enige med de fratrådte legene om betalingen for legepraksisene. Denne unnskyldningen holder ikke. Etter paragraf 3-1 første ledd i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har kommunen ansvaret for nødvendige helse – og omsorgstjenester. Tredje ledd i paragrafen lyder:

Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

Bestemmelsene om det kommunale ansvaret er gjentatt i forskrift om fastlegeordningen i kommunene. I forskriftens paragraf 7 heter det at kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester og at det gjelder om tjenesten ytes av ansatte leger eller selvstendig næringsdrivende leger.


Melhus kommune forklarer hvorfor kommunen sliter med å få tak i leger

Da den eneste fastlegen og kontorpersonalet ble sykemeldt, måtte Melhus kommune i all hast få tak i vikarer.

 

Det har stått i media at det ved Gaula legesenter har ligget svar på over 2000 innsendte prøver som ikke er vurdert og hvor pasientene ikke har fått opplysninger om prøveresultatene. Disse pasientene har ikke fått nødvendige og forsvarlige helsetjenester.

Morten Gunnes  Foto: Liv Helen Vaagland

 

I tillegg er det kjent at det ikke er ansatt sykehjemsleger i kommunen. Legene ved Lundamo og Melhus legesenter har iverksatt turnusordninger for å ivareta legetjenester ved sykehjemmene på Horg, Melhus og Hølonda. Legene som har turnusansvar en dag, risikerer å arbeide langt ut over den arbeidstiden de skal. De tar seg av sykehjemmene etter vanlig arbeidstid.

Det har også vært etablert turnusordning ved Melhus legesenter for å ta unna de pasienter som ikke lenger har fastleger ved Gaula legesenter. Om dette fortsetter lenge, risikerer innbyggerne i Melhus at også leger ved de legesenter som er fullt bemannet, slutter å fungere på grunn av overarbeid og sykemeldinger.

Medlemmer i LHL Melhus og alle andre som bor her, er ikke tjent med denne situasjonen. Kommunen har ikke gjort og gjør ikke jobben sin. Lovpålagt ansvar er ikke oppfylt.


Slik vil de bruke rekordoverskuddet på 58 millioner kroner

Flertallsgruppa vil sette av millioner i fond, og har opprettet et nytt fond som skal gagne kulturlivet.

 

Med denne bakgrunn er styret i LHL Melhus sjokkert over oppslaget i Trønderbladet 18. mai 2021. Melhus kommune hadde 58 millioner kroner i ubrukt overskudd fra 2020. Det har vært godt med penger til å løse legekrisen i kommunen. Men styret er mest sjokkert over at ingen av politikerne som er intervjuet om bruken av overskuddet, nevner at det må brukes penger til å sikre innbyggerne i kommunen forsvarlige helsetjenester.

Styret i LHL Melhus er kjent med at andre kommuner, har kjøpt opp legepraksiser og ansatt nye leger i kommunen. Vi tror ikke legekrisen i Melhus blir løst før kommunen griper inn og betaler ut de legene som har sluttet. Det kan i lang tid bli vanskelig å rekruttere nye leger om kommunen ikke korrigerer sin helse – og omsorgstjeneste slik at den fungerer slik loven krever.