Gaulas framtid som lakseelv

Miljøpartiet De Grønne (MDG) Melhus ønsker å bevare Gaula for framtida som en av landets beste lakseelver.

Eirik Engan  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Miljøpartiet De Grønne

Fangsten har historisk sett gått noe opp og ned etter vannføring, temperatur og gyteforhold de foregående år. Hittil i år har fangstene vært bedre enn fjorårets, men man kan ikke avlyse tiltak for å bevare villaksen av den grunn.

Tidligere ble også mye villaks tatt med garn og også kastenot i elvene.

Det siste ble regulert bort for en mannsalder tilbake og garnfiske i våre fjorder er også betydelig redusert i løpet av de siste år.

En regner med at den høstbare bestanden av laks er kritisk lav i mange vassdrag. Det ser ut til at det fanges mer laks i år i noen vassdrag enn i fjor, men naturlige årsaker som stabil vannføring og lavere temperaturer kan forklare mye av dette. Det er allikevel grunn til å rope varsko for villaksen selv om fisket har tatt seg noe opp. Villaksen utsettes stadig for nye trusler og de senere års kraftige vekst i oppdrettsanlegg ved kysten er noe som det stadig rettes fokus på i denne sammenheng. Oppdrett av fisk er i utgangspunktet en grei måte å skaffe tilveie mer mat til en stadig økende befolkning i verden. Den måten dette gjøres på i Norge med åpne mærer langs kysten der vill laks og sjøørret vandrer forbi er en svært omdiskutert måte å drive oppdrett på.

Det viser seg stadig vekk at det foregår rømninger av oppdrettsfisk fra disse anleggene til våre fjorder og opp i elvene. Havforskningsinstituttet anslår at det årlig rømmer mellom 1 og 2 millioner oppdrettslaks og laksesmolt fra fiskeoppdrettsanlegg hvert år. Videre ser vi spredning av lakselus og annen sjukdom fra oppdrettsnæringen over til villfisk. Dessuten har utstrakt bruk av kjemikalier ført til resistensproblematikk og stor dødelighet blant reker og andre skalldyr nær oppdrettsanleggene. Selv om nye og alternative metoder klarer å bekjempe en del lakselus så er bruken av medikamenter fremdeles svært stor. MDG krever at det iverksettes nasjonale tiltak og stopp i veksten i oppdrettsnæringa inntil de enorme miljøutfordringene er løst. Alternativt må det nedlegges forbud mot åpne oppdrettsanlegg langs kysten. Da må man inn med lukkede eller landbaserte anlegg.

MDG ønsker å ta vare på lakseelvene og da må det også handles nasjonalt. Flertallet av de politiske partiene på stortinget, dvs. både den nåværende og tidligere regjering har gått inn for kraftig vekst i oppdrettsnæringa uten å ha tatt miljøutfordringene på alvor. Vi i MDG ser at veksten i oppdrettsnæringa med åpne mærer langs kysten er helt uforenlig med å ivareta villaksen for framtida. En stemme til MDG vil styrke grunnlaget for å bevare villaksen og andre naturressurser slik at også fremtidige generasjoner kan dra nytte av dette. Vi ønsker en bærekraftig forvaltning av laksestammen slik at norske lakseelver også i framtida kan danne grunnlag for fisketurisme og naturopplevelser.


Eirik Engan,1. kandidat

Miljøpartiet De Grønne, Melhus