Riksrevisjonen har avdekket brudd på avhendingsinstruksjonen da et areal på 18 dekar på Travøra i Melhus ble solgt.

Det 18 dekar store området var til salgs etter at Statens vegvesen innløste travparken, og Gauldal travsportlag flyttet anlegget til Vollmarka. Flyttinga skjedde fordi ny E6 ville komme gjennom travparken. En bonde oppdaget at arealet ville bli ledig, og tok kontakt med Statens vegvesen for å melde sin interesse.

Statens vegvesen tok kontakt med Melhus kommune for å høre om kommunen var interessert i å kommunen var interessert i å kjøpe arealet. Dette ga kommunen og politikerne negative signaler om. Statens vegvesen avtalte da med bonden at han kunne få kjøpe, og kjøpet ble etter hvert utført. Bonden fikk det 18 mål store området for 186.000 kroner.

Følte seg forbigått

En annen bonde følte seg forbigått, og reagerte på at han ikke fikk delta i prosessen. Han reagerte sterkt på at arealet ble solgt så billig når et område på Øran gikk for en mye høyere pris. I flere tilfeller er ett dekar solgt for en halv million kroner, og 18 mål skulle da representere en verdi på ni-ti millioner kroner.

Årsaken til at vegvesenet inngikk avtale med den første bonden, var at de så for seg et makeskifte der bonden avga grunn til to hus som vegvesenet hadde tenkt å plassere i området. Disse to husene var innløst i forbindelse med bygging av ny E6, og vegvesenet så for seg at disse to husene kunne flyttes og gjenbrukes. Det ble ikke politisk flertall for at tomtene kunne skilles ut, og dermed ga vegvesenet opp makeskifteavtalen med bonden. I dag står disse to husene tomme og uflyttet.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Melhus har flere ganger behandlet saken, og har vært kritisk til den kommunale handlemåten i saken.

I årsrapporten fra Riksrevisjonen heter det at det er avdekket brudd på avhendingsinstruksen ved salg av en eiendom på rundt 18 dekar i forbindelse med utbygginga av E6 gjennom Melhus kommune.

- Den opprinnelige planen var å foreta et makeskifte av eiendommen med en privat grunneier, men makeskiftet ble ikke gjennomført. Eiendommen ble solgt til samme grunneier uten utlysing og konkurranse til 186.000 kroner, mens det i en framlagt takst på eiendommen innhentet av en interessent, antas at verdien kan være ca. 10 millioner kroner. Det er også avdekket uklarheter knyttet til prosjektleders stillingsinstruks og myndighet i forbindelse med salget av eiendommen, skriver Riksrevisjonen.

FLYTTES IKKE: Statens vegvesen ville ha gjenbruk av blant annet dette E6-huset, og inngikk avtale med en bonde om makeskifte. Avtalen førte til at bonden fikk kjøpe 18 dekar på Travøra/Øran. Huset ble ikke flyttet fordi politikerne stemte ned makeskiftet.