Tre folkemøter skal holdes i Melhus for at innbyggerne skal få si sitt om hvordan de vil at kommunen skal utvikle seg mot 2025.

Rådmannen har foreslått at de tre folkemøtene holdes på henholdsvis Korsvegen 6. mai, 7. mai i Lundamo samfunnshus og 13. mai i Melhus rådhus.

Samfunnsdel

Bakgrunnen for folkemøtene er at politikere, administrasjon og representanter for lag og organisasjoner har hatt arbeidsgrupper der de har drøftet samfunnsdelen til kommunedelplanen. Samfunnsdelen er nå ferdig, og skal legges ut på høring. Formannskapet skal i dag avgjøre om den er klar til å starte på høringsdelen. Fristen for å komme med innspill er foreslått satt til 9. juni.

I samfunnsdelen er det lagt opp til at Melhus skal være en kulturkommune med vekt på gode servicetilbud, at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, at innbyggerne har tilgang til meningsfylt arbeid, god barnehage og skole, sunn økonomi, kommunen skal være attraktiv som arbeidsplass, sette jordvern høyt, være en attraktiv kommune å bo i og legge til rette for næringsutvikling, tenke på miljøet og legge til rette for lokaldemokrati.

MELHUS: Melhus 19. mai 2008. Foto: Harald Danielsen