Rapporten lå klar i fjor høst, og fylkeslegen påpeker to avvik i tjenestene kommunen gir til voksne personer med utviklingshemming.

To alvorlige avvik

Avvik 1: «Midtre Gauldal kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får forsvarlige tjenester i form av personlig assistanse.»

Avvik 2: «Midtre Gauldal kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får forsvarlige helsetjenester i hjemmet.»

Fylkeslegen startet tilsynet i april, og det pågikk til 26. oktober i fjor. Kommunen ble varslet om at tilsynet skulle skje.

Det understrekes at denne brukergruppen er særlig sårbar for svikt, fordi brukeren selv ofte ikke er i stand til å ivareta sine rettigheter, eller varsle fra om mangler eller endrede behov.

Les om da "De glade trubadurer" sang for politikerne

Samtaler

Fylkeslegen har hatt samtaler med seks brukere i deres eget hjem. I tillegg har de besøkt og fått omvisning på Lysgården, som er kommunens dagtilbud til denne gruppen. I tillegg ble 11 ansatte intervjuet, inkludert enhetsleder Kristin Grindstuen og assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik.

Les om de tøffe kuttene i enheten Pleie og omsorg

På det første avviket, avdekket samtalene med brukerne at brukernes behov og ønsker i liten grad er å finne igjen i tjenestene som gis. Flere av vedtakene og tiltaksplanene er av eldre dato. Kommunen har ingen rutiner for å skreddersy individuelle planer til brukerne.

- Marginal bemanning

Ansatte forteller om marginal bemanning, og aktiviteter som ikke har blitt gjennomført på grunn av personalmangel. Ansatte beskriver at de kun rekker å møte basale behov hos brukerne på grunn av bemanningen.

Fylkeslegen viser til at det generelt mangler rutiner og prosedyrer for enheten. Internkontrollen er for dårlig. Rapporten konkluderer med en relativt hard dom:

«Fylkesmannen vurderer at det er avdekket svikt i styringssystemet til MGK. Fylkeslegen har ikke funnet at kommunen har et system for ledelsens oppfølging av om brukerne får tilstrekkelige og forsvarlige tjenester."