Det blir resultatet dersom innstillingen fra kultur- og oppvekstutvalget i kommunen vedtas. Ressursfordelingsmodellen vil ligne på den som benyttes i nabokommunen Rennebu, dog med reduksjoner i både elev- og trinntillegg.

Trinntillegget skal kompensere for de små skolenes merutgift, ettersom de små skolene har færre elever per trinn. Av totale ressurser utgjør trinntillegget 10 prosent, mens 90 prosent av de totale ressurser foreslås gitt som elevtillegg (uavhengig av skolens størrelse).

Videre er ungdomsskoleelevene vektet høyere enn barneskoleelevene, da de har flere undervisningstimer. For første til fjerde klasse er elevtillegget 1500 kroner, mens det for ungdomstrinnet er 1950 kroner.

Dersom forslaget vedtas vil den nye modellen gjelde fra skolestart høsten 2008.

LITEN SKOLE: Hauka skole er en av de små skolene i Midtre Gauldal. Arkivfoto