– Arbeidstakere som jobber i yrker som er organisert i turnus- og skiftordninger, har i mindre grad kontroll over sin egen arbeidshverdag enn de som jobber dagtid, fortalte avdelingsdirektør i Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA), Steinar Aasnæss, under sitt foredrag på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen

Han forteller at disse gruppene ofte er utsatt for et tøft psykososialt arbeidsmiljø. –Pleie- og omsorgsarbeidere, sykepleierer og ansatte i industrien er blant de som i størst grad opplever høyt arbeidstempo på jobben og lite styring over egen pausetid, sier Aasnæss.

Mer stress

I Levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå oppgir litt over 10 prosent av yrkesaktive som jobber dagtid at de ikke selv kan bestemme når de kan ta en pause fra arbeidet. I gruppen som jobber tredelt turnus, oppgir nærmere 40 prosent det samme.

Aasnæss forteller at kontroll i arbeidslivet har sammenheng med blant annet mestring av stress, som igjen kan påvirke fysisk helse. – Forskning viser at de som utsettes for høyt arbeidspress, og som samtidig har lav grad av kontroll, i teorien er mer utsatt for blant annet hjerte- og karsykdommer, sier Aasnæss.

Viktig å tilrettelegge

Paul Norberg, direktør i Arbeidsmiljøsenteret, som arrangerer Arbeidsmiljøkongressen, mener det er viktig at ledere i yrkesgruppene som utpekes som utsatte tar hensyn til sine arbeidstakere.

– Det er ikke sånn at vi kan slutte å organisere enkelte yrker i turnus og skift, men mye kan gjøres for å tilrettelegge arbeidsdagen også for arbeidstakerne som jobber andre tider enn 8 til 4. Kanskje trenger vi også en diskusjon om hvorvidt de som jobber i turnusordninger, bør ha kortere arbeidsdager, sier Norberg.

Kilde: Pressenytt