Melhus følger landstrenden med økning i anmeldelser når det gjelder sedelighet og skadeverk, og har også økning i anmeldte vinningsforbrytelser.

Det viser tall for 2017. Antall anmeldelser totalt i Melhus økte med 3,2 prosent sammenlignet med året før. 613 anmeldelser kom inn.

Økning

Størst prosentvis økning var det for sedelighet, og der var økninga på hele 125 prosent. 18 anmeldelser mot 8 året før, ble registrert i 2017.

For skadeverk var det en økning på 81,8 prosent, og det kom inn 40 anmeldelser mot 22 i 2016.

Det var også økning i antall vinningsforbrytelser med 142 i 2017 og 116 året før. Melhus var ett av stedene der det ble registrert flere biltyverier.

Derimot var det nedgang i antall anmeldelser for trafikk, vold og økonomi. Blant sakene politiet jobbet med i fjor, var drapet på Ler. En 27-åring ble dømt til forvaring av Sør-Trøndelag tingrett, og har anket til Frostating lagmannsrett.

Fornøyd

Lensmann Monica Brækken henviser til stasjonssjef Elisabeth Eriksen når det gjelder kommentar til tallene.

– Det skal ikke de store tallene til før det blir en prosentvis økning. Vi må ha flere år i sammenheng før vi kan si om det er en tendens. Totalt er vi fornøyd med utviklinga, og vi føler at vi har god kontroll på kriminaliteten, sier stasjonssjef Eriksen.

Når det gjelder økninga i antall anmeldelser for sedelighet, sier Eriksen at politiet har hatt stort fokus på dette området.

– Det er vanskelig å sette inn tiltak. Dette er en økning vi også ser andre steder, og hele Norge har fokus på sedelighet når det gjelder barn. Antall tilfeller i Melhus gjenspeiler situasjonen slik den er i Norge. Barnevernet melder raskere ifra, og hele samfunnet er opptatt av denne utfordringa, sier Eriksen.

Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal var det i fjor en nedgang i antall anmeldelser fra 242 i 2016 til 183 i 2017. Bare når det gjelder voldsanmeldelser og kategorien annen, er det økning. Ellers er det nedgang, og spesielt stor er nedgangen for arbeidsmiljøsaker, miljøsaker, narkotika, skadeverk, vinning og trafikk. Det kom inn tre anmeldelser i fjor når det gjelder arbeidsmiljø, mens det ble registrert 23 voldsanmeldelser. Antall narkotikasaker var åtte, mens det var seks saker som gjaldt sedelighet.