Utfordringer som boligbygging og kommunesammenslåing kan komme til å bety mye for bedriften i framtida.

Midtre Gauldal ASVO holder til på Gammelsaga, et steinkast fra gamle Støren Trelast. I 2014 ble bedriftens administrasjonsbygg ombygget for å få undervisningsrom, større kontorplass, nytt kjøkken, spiserom, trimrom og samtalerom. ASVO eier selv bygget, men det er eieren av bedriften, Midtre Gauldal kommune, som eier utearealet. På dette utearealet har ASVO blant annet et stort vedlager og andre lagerbygg.

I den nye reguleringsplanen for Støren vedtatt i 2014 er det lagt opp til boligbygging i området, men ifølge enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune, Stein Strand, er det ikke tatt stilling til om området skal selges, selv om det er satt av til boligformål.

Daglig leder i ASVO, Bernt Solbu forteller at de har signalisert til kommunen at de ønsker å kjøpe arealet for å sikre stort nok areal i forhold til deres behov.

– Vi har blant annet et større vedlager som vi har satt opp på leid tomtegrunn, og vi kan jo risikere at det kommer boliger her. Ideelt sett kunne vi selvsagt tenkt oss å få avklart situasjonen i forhold til utearealet rundt bygget, og hva vi må gjøre dersom dette forsvinner, sier han.

Kommunesammenslåing

Også en mulig kommunesammenslåing lurer i buskene, og i dag har hver kommune èn attføringsbedrift som jobber for sine innbyggere. Hva som eventuelt skjer dersom Midtre Gauldal blir slått sammen med en annen kommune, og framtida for ASVO, ønsker ikke Solbu å spekulere i.

– Det vil alltid være en del spørsmål og utfordringer med en kommunesammenslåing. Slik det er lokalisert i dag er det èn vekstbedrift i hver kommune. Hva som skjer i framtida er usikkert å si, men vi følger med på det som skjer.

Meningsfylte hverdager

Siden oppstarten for 24 år siden har Midtre Gauldal ASVO hjulpet mennesker ut i arbeid gjennom ulike tiltak. Fruktleveranser, middagsut-

kjøring til eldre og uføre, vaktmestertjenester, produksjon av ved, villmarksmøbler og treprodukter samt drifting av miljøstasjonen er bare noen av arbeidsoppgavene som deltakerne jobber med til daglig.

Gjennom oppdrag fra NAV har attføringsbedriften ti personer på varig tilrettelagt arbeid (VTA) og ti deltakere på arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). ASVO tilbyr også tjenester rettet mot elever fra ungdoms- og videregående skole på utplassering for kartlegging og arbeidstrening.

Stadig yngre på tiltak

– Deltakerne på VTA har vært her over flere år og målet er å gi dem en meningsfylt arbeidshverdag. På APS-tiltaket er deltakerne inne i en begrenset periode. Da kartlegges arbeidsevne, arbeidstrening og avklaring av arbeidsevne med mål om å komme over i jobb eller utdanning, forteller Solbu.

Han sier at de ser en tendens at det blir stadig yngre mennesker som har behov for tiltak. De kan være skolelei, de kan ha avsluttet påbegynt utdanning og dermed blitt sittende hjemme over tid.

– Å fange opp disse tidlig er derfor viktig. Det er NAV som eventuelt søker inn deltakere på tiltak fra denne målgruppen, ifølge Solbu.

Stiller seg disponibel

Attføringsbedriftene i NHO melder også at arbeidsmarkedet utfordres av flyktningsituasjonen, og utfordringene med å inkludere folk i arbeidslivet blir større enn noen gang. Solbu sier ASVO stiller seg disponibel med forskjellige tjenester dersom behovet melder seg.

– Per i dag tilbyr vi hjelp ved bosetting, som blant annet innflytting av møbler og transporttjenester til nyankomne flyktninger. Det kan likevel være tjenester vi kan gjøre i tillegg, for eksempel arbeidstrening og ulike opplæringstiltak. Det vil vi drøfte med kommunens flyktningetjeneste i nær framtid, sier Solbu.