- Det største potensielle markedet for kollektivtransport ligger sør for Trondheim. Vi vet at ti prosent av innbyggerne på Støren pendler til byen daglig, og på Melhus er tallet høyere, trolig opp mot 40 prosent. Svært mange av disse kjører bil i dag, sier seniorrådgiver Jan Erik Kregnes i Jernbaneverket.

I forbindelse med Klimabussens besøk på Melhus og Støren har han holdt møter og orientert om Jernbaneverkets ønsker om å forlenge Trønderbanen fra Trondheim til Støren.

I utviklingsplanen til Jernbaneverket er det lagt fokus på både hastighetsøkning og kapasitetsøkning, både på dagens strekning for Trønderbanen, og sørover mot Støren.

Han er opptatt av at også kommunene må legge til rette for et bedre kolletivtilbud med tog. Både på Melhus og Støren burde det legges opp til knutepunktstasjoner med areal for parkeringsplasser, overgang til buss og kjøpesentra.

- Det må være lett og komfortabelt å gå fra bilen eller bussen og over på toget. Svært mange bor jo i boligfelt en til fire kilometer fra sentrum og stasjonen. Det kan være komfortabelt å kjøre den oppvarmede bilen direkte videre til sentrum, uten å vente på et tog, sier Kregnes.

Han ønsker også at NSB skal gå tilbake til den gamle ordningen med samkjøring av billettsystemet for tog og buss.

Blant grepene som ligger inne i Jernbaneverkets utviklingsplan for Trønderbanen er utvidet sporkapasitet i Melhus med krysningsspor mellom Melhus og Kvål og på Lundamo. Totalsummen for planene for Trønderbanen mellom Steinkjer og Støren er 1,5 milliarder kroner, og planene er tenkt gjennomfør mellom 2010 og 2019.

RÅDGIVER: Vi vet at ti prosent av innbyggerne på Støren pendler til byen daglig, og på Melhus er tallet høyere, trolig opp mot 40 prosent. Svært mange av disse kjører bil i dag, sier seniorrådgiver Jan Erik Kregnes i Jernbaneverket. Arkivfoto